Přípravná třída - 2017/18

Autor: Naděžda Hrebíková <hrebikova(at)lobkovicovo.cz>, Téma: O škole, Vydáno dne: 18. 01. 2017

Vážení rodiče,
naše škola bude opět otevírat ve školním roce 2017/2018 PŘÍPRAVNOU TŘÍDU.  Do třídy budou přijímány děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky
Třída bude otevřena na pracovišti Perunova 6.

Žádosti o přijetí  bude přijímat ředitelství školy. Podat ji lze po zápisu v kanceláři školy např. současně s žádostí o odklad školní docházky nebo později.

Zápisní lístek ZDE Do přípravné třídy mohou být dle zákona zařazeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné nebo s odkladem školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Hlavním smyslem přípravné třídy je připravit tyto děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy.

CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?  

•  výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:45,

•  velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max.15 dětí), což umožňuje pracovat s dětmi individuálně,

•  děti mají k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, počítačovou učebnu apod.,

•  společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.,

•  docházka do přípravné třídy je bezplatná,

•  dětem je k dispozici stravování ve školní jídelně, po dohodě i pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 7:00 do 17:30 hodin.  

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?  

•  postupné a nenásilné seznámení s režimem školy, adaptace na školní prostředí, 

•  vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků,

•  rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání),

•  rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky,

•  prevence vad mluvního projevu,

•  rozvoj fyzické zdatnosti a upevňování zdraví

apod.

Obsahem vzdělávání v přípravné třídě je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora estetického projevu dětí. 

Výuka probíhá formou tzv. prožitkového učení. Základem je organizovaná činnost, různé druhy her, relaxace, dramatizace, rozhovor, učení, vycházky, pracovní pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Dále zahrnuje jazykovou a řečovou výchovu, matematické představy, rozvoj poznání, vytváření zručnosti v praktických dovednostech a v jednotlivých výchovách. Při práci se dbá na individuální zvláštnosti dětí, přihlíží se k věku a schopnostem dětí. Motivace, pochvala a povzbuzení jsou zde prioritní. Děti se také účastní různých soutěží a mimoškolních akcí (divadelní a filmová představení, výlety apod.).

Výuka probíhá od 8:00 do 11:45 hodin. Režim přechází pozvolna od režimu v MŠ  na volnější režim ZŠ, vyučovací bloky mohou být  kratší než vyučovací hodiny a v době individuální či skupinové hry se pedagog věnuje jednotlivým dětem. Rodiče mohou pro děti využít školní družinu i školní jídelnu a mimoškolní volnočasové aktivity v zájmových kroužcích.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultacích a třídních schůzkách, na závěr školního roku vypracovává pedagog zprávu o průběhu předškolní přípravy v daném roce.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, ostatní poplatky (obědy, školní družina, kroužky…) jsou stejné jako pro žáky základní školy.

Děti z přípravné třídy mohou využívat veškeré vybavení školy (tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou učebnu), mohou se také společně s 1. stupněm základní školy zúčastňovat různých kulturních a společenských akcí (divadlo, filmová představení, soutěže, návštěva zoo, školní výlety, ...).

O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte doplněné písemným doporučením školského poradenského zařízení a podle Kriterií  pro přijímání dětí do PT.