Stanovení výše úplaty za školní družinu

Na základě pravomocí daných § 123 odstavec (4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovuji výši úplaty za školní družinu, a to takto:

S účinností od 1. 9. 2018 se výše úplaty podle § 13 a § 14 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání
č. 74/2005 Sb. rovná 250 Kč na žáka a měsíc.

Platbu za ŠD je třeba rozložit tak, aby odpovídala účetnímu období dle kalendářního roku. Proto je platba rozložena následujícím způsobem:

platba za období září až prosinec 2018 ve výši 1.000,- Kč, splatná do 15. 9. 2018
platba za období leden až červen 2019 ve výši 1.500,- Kč, splatná do 15. 1. 2019

Platba je prováděna zpravidla převodem na účet nebo ji lze provést v hotovosti v kanceláři školy, a to vždy během měsíce září a ledna.

V odůvodněných případech lze na základě žádosti platbu rozdělit. Další pravidla pro platby jsou uvedena v Řádu školní družiny.

Podmínky pro snížení, případně osvobození od úplaty za školní družinu jsou uvedeny v § 11 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb.