Informace o zápisu k povinné školní docházce (do 1. třídy)

Termín pro konání zápisu k povinné školní docházce je vyhlášen na dny 14. a 15. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hodin.

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vnitřním předpisem pro přijímání ke školní docházce, o přijetí či nepřijetí dítěte a o odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

Mají-li rodiče zájem, mohou si přijít školu prohlédnout kdykoliv po dohodě s vedením školy nebo během Dne otevřených dveří  10. března 2020 na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic a 12. března 2020 na pracovišti v Perunově ulici.

Kritéria pro přijímání žáků jsou uvedena ve vnitřním předpisu pro přijímání ke školní docházce, v něm jsou uvedeny i informace o možnosti udělení odkladu školní docházky.

Ve školním roce 2019/2020 budou ve škole otevřeny 3 první třídy, 2 třídy na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, 1 třída na pracovišti v Perunově ulici. Kapacita tříd prvního ročníku je stanovena na maximálně 90 žáků, jedna třída se naplňuje na maximálně 30 žáků. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Zápis má formální část a část motivační. V rámci formální části zápisu podává zákonný zástupce žádost o přijetí k povinné školní docházce, uvede náležitosti stanovené školským zákonem a správním řádem i další údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, je povinen předložit svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte, případně doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že dítěti byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, předloží zákonný zástupce i rozhodnutí o tomto odkladu.

motivační části zápisu má dítě možnost poznat prostředí školy a je motivováno pro školní docházku. Jsou připraveny neformální aktivity (forma rozhovoru s pedagogem, hry, cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte), které umožní orientační posouzení školní připravenosti dítěte. Škola pak případně informuje zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Zápis se koná na obou pracovištích školy, tedy v budově na náměstí Jiřího z Lobkovic a v Perunově ulici. Skutečnost, že dítě absolvuje zápis na jednom konkrétním pracovišti školy, neznamená automaticky, že bude zařazeno do první třídy právě na tomto pracovišti.

Je možné provést registraci k zápisu prostřednictvím školního informačního systému od 16. března 2020. Registrace usnadní formální část zápisu a také umožní rezervovat si určitý čas zápisu, proto ji doporučujeme. Registraci k zápisu k povinné školní docházce bude možno provést od 16. 3. 2020 ZDE (nezapomeňte provést výběr pracoviště, na kterém se zápisu zúčastníte). Samozřejmě je možné přijít k zápisu i bez předchozí registrace.

dotazy, které se týkají zápisu k povinné školní docházce a přijímání dětí do 1. ročníku školy, se můžete obracet na ředitelku školy prostřednictvím e-mailu: skola@lobkovicovo.cz, případně telefonicky na tel. čísle 267 310 706.

Žádosti k zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd v otázkách a odpovědích

Vnitřní předpis pro přijímání dětí k povinné školní docházce