Organizace zápisu, odklady, přípravné třídy

Zápis k povinné školní docházce pro rok 2020/2021

Z důvodu vyhlášení mimořádných  opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, které vydalo  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se mění organizace zápisu k povinné školní docházce (do 1. ročníku) pro školní rok 2020/2021. Upravuje se rovněž postup přijímání žádostí o odklad povinné školní docházky a přihlášek do přípravného ročníku.

 • Termín zápisu je upraven, zápis probíhá od 14. do 16. dubna 2020, v této době zákonní zástupci podávají žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádosti o odklad povinné školní docházky. Přijímání žádostí je upraveno tak, aby byla v co největší míře dodržena pravidla ochrany před šířením nemoci, žádosti je možno škole doručit několika způsoby – viz níže.
 • Motivační část zápisu je zrušena. Po skončení mimořádných opatření a podle vývoje epidemiologické situace škola nabídne možnost, jak se mohou děti seznámit s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
 • Kritéria pro přijímání zůstávají v platnosti tak, jak jsou stanovena vnitřním předpisem.
 • Žádosti o přijetí do přípravného ročníku je možno podávat od 15. dubna do 15. května 2020, způsoby doručení žádosti – viz níže. Kritéria pro přijímání do přípravné třídy zůstávají v platnosti tak, jak byla původně stanovena.
 • Oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání a oznámení o udělení odkladu povinné školní docházky budou zveřejněna jednak vyvěšením na úřední desce školy (u vchodu budovy na nám. Jiřího z Lobkovic), jednak na elektronické úřední desce (lobkovicovo.cz). Zveřejněny budou seznamy registračních kódů dětí, jmenné seznamy se nezveřejňují. Kód dítěte získá zákonný zástupce při elektronické registraci k zápisu, pokud elektronické přihlášení neprovede, sdělí mu přidělený kód dítěte škola na kontakt, který rodič v žádosti uvede.
 • Žádáme zákonné zástupce, aby v žádostech uváděli takové kontaktní údaje, na kterých budou opravdu dostupní. Zároveň je žádáme, aby při vyplňování žádostí dbali na dobrou čitelnost.
 • Při podávání žádostí o přijetí do 1. ročníku i do přípravného ročníku může zákonný zástupce uvést, zda preferuje pro své dítě pracoviště Lobkovicovo, nebo pracoviště Perunova. Při zařazování dětí do tříd vezme škola tuto preferenci v úvahu, pokud to bude možné s ohledem na kapacity tříd.
 • Prvním krokem pro zápis k základnímu vzdělávání, podání žádosti o odklad i pro přihlášení dítěte do přípravné třídy je elektronická registrace podávání žádostí v systému Škola OnLine. Škola tak zaeviduje, že zákonný zástupce podává žádost, zároveň je vygenerován registrační kód dítěte, který pak slouží ke zveřejnění rozhodnutí o žádosti.
 • Rozhodování o žádostech probíhá formou správního řízení. Jestliže podaná žádost nemá všechny náležitosti, správní řízení se přerušuje do doby, než budou nedostatky odstraněny. Pokud tedy zákonný zástupce nemůže připojit k žádosti o odklad povinné školní docházky nebo k žádosti o přijetí do přípravného ročníku vyjádření školského poradenského zařízení, protože to je uzavřeno z důvodu mimořádných opatření, ředitelka školy řízení přeruší do doby, než bude možné toto vyjádření doplnit. Stejný postup platí u žádostí o přijetí do 1. ročníku předčasně.
 • Pokud chce zákonný zástupce projednat se školou péči o dítě, které bude potřebovat poskytování podpůrných opatření, může se obracet na zástupkyni ředitelky B. Brožovou: brozova@lobkovicovo.cz
 • S dotazy k zápisu se mohou zákonní zástupci obracet na ředitelku školy N. Hrebíkovou: hrebikova@lobkovicovo.cz , příp. telefonicky na číslo 267 310 706 ve dnech zápisu v uvedenou dobu: út a čt 9.00 – 12.00, st 15.00 -17.00.

Forma žádostí, jejich náležitosti a potřebné přílohy:

1. Zápis k základnímu vzdělávání (do 1. třídy)

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – vyplněná a opatřená podpisem zákonného zástupce. Žádost lze stáhnout z webových stránek školy (ZDE).
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky udělené v minulém roce, pokud dítě mělo odklad
 • Kopie rodného listu nebo pasu dítěte (u cizinců)
 • Doklad o bydlišti ve spádové oblasti v případě cizinců, kteří nemají trvalý pobyt. Trvalé bydliště ve spádové oblasti v ostatních případech ověří škola sama v seznamu, který dostala od Městské části Praha 3. Doporučujeme ale zákonným zástupcům, kteří přihlásili dítě k trvalému bydlišti ve spádové oblasti teprve v posledních týdnech, aby raději přiložili také potvrzení, dítě nemusí být v seznamu uvedeno.

 

2. Odklad povinné školní docházky

 • Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplněná a opatřená podpisem zákonného zástupce. Žádost lze stáhnout z webových stránek školy (ZDE).
 • Vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře
 • Kopie rodného listu nebo pasu dítěte (u cizinců)

 

3. Žádost o přijetí do přípravného ročníku

 • Žádost o přijetí dítěte do přípravného ročníku – vyplněná a opatřená podpisem zákonného zástupce, žádost je ke stažení na webových stránkách školy (ZDE)
 • Vyjádření školského poradenského zařízení
 • Kopie rodného listu nebo pasu dítěte (u cizinců)
 • Kopie rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky, pokud má dítě odklad
 • Doklad o bydlišti ve spádové oblasti v případě cizinců, kteří nemají trvalý pobyt. Trvalé bydliště ve spádové oblasti v ostatních případech ověří škola sama v seznamu, který dostala od Městské části Prahy 3. Doporučujeme ale zákonným zástupcům, kteří přihlásili dítě k trvalému bydlišti ve spádové oblasti teprve v posledních týdnech, aby raději přiložili také potvrzení, dítě nemusí být v seznamu uvedeno.

 Jak postupovat při zápisu dítěte do 1. ročníku, vyřizování odkladu, přihlašování dítěte do přípravného ročníku?

 • Provést registraci – elektronickou přihlášku ZDE , uschovat si přidělené registrační číslo, ve formuláři zaškrtnout, zda zákonný zástupce žádá o zápis do 1. ročníku nebo o odklad, při podávání žádostí o přijetí do přípravného ročníku nezatrhávejte ani jednu z uvedených možností.

Pokud zákonný zástupce už provedl registraci dříve, před změnou organizace zápisu, nemusí se registrovat znovu, tato registrace platí. Registrovat se je možné i před termínem zápisu, po celou dobu od jejího spuštění 15.3.2020 až do ukončení zápisu 16. 4. 2020.

 • Vytisknout žádost staženou z webu školy, nebo si vyzvednout formulář žádosti ve škole (14. 4. 2020 v době od 9.00 do 12.00, 15. 4. 2020 v době od 15.00 do 17.00, 16. 4. 2020 v době od 9.00 do 12.00), vyplnit, podepsat
 • Připravit kopie potřebných příloh a dokladů podle typu žádosti (viz Forma žádostí, jejich náležitosti a potřebné přílohy) – nemusí být ověřené. Pokud zasíláte elektronicky, dokumenty můžete buď naskenovat, nebo vyfotit, ale v tom případě posílejte jen dobře čitelné kopie.
 • Pokud zákonný zástupce nemá všechny potřebné přílohy, žádost v každém případě odeslat a dále jednat s ředitelkou školy o doplnění všech náležitostí
 • Při přihlašování dítěte do přípravného ročníku a do 1. ročníku přidat poznámku, které pracoviště zákonný zástupce preferuje
 • V případě nejasností nebo neobvyklých okolností kontaktovat ředitelku školy a domluvit se na dalším postupu (hrebikova@lobkovicovo.cz )
 • Žádost a všechny přílohy doručit škole
 • Být dostupný na kontaktech uvedených v žádosti, pokud škola bude potřebovat něco ověřit nebo doplnit

 

 

Jaké jsou možnosti doručení žádostí a příloh?

 • Datovou schránkou: Pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku, může zaslat žádost a všechny přílohy do datové schránky školy. Do textové zprávy uveďte, které pracoviště preferujete. Při použití datové schránky není nutné opatřit přihlášku podpisem.
 • E-mailem s elektronickým podpisem: Pokud má zákonný zástupce zřízený elektronický podpis, může zaslat žádost a všechny přílohy na e-mail brozova@lobkovicovo.cz

Při použití elektronického podpisu není nutné opatřit přihlášku ručním podpisem.

 • Běžným e-mailem: Vytištěnou žádost vyplněnou a podepsanou zašlete spolu s kopiemi příloh na e-mail brozova@lobkovicovo.cz , do zprávy uveďte, které pracoviště preferujete.
 • Vhodit do schránky školy: Vytiskněte si žádost, vyplňte a podepište, případně připište poznámku, které pracoviště preferujete. Přidejte kopie příloh, nejlépe všechny dokumenty sepněte sponkou, sešijte nebo vložte do obálky.

Ve dnech zápisu, tedy od 14. do 16. dubna 2020 v uvedené době můžete dokumenty vhodit do schránky ve vestibulu školy na nám. Jiřího z Lobkovic (zápis pro obě pracoviště školy probíhá zde, tedy i pro pracoviště Perunova). Zde také budou k dispozici vytištěné formuláře žádostí, pokud chcete žádost vyplnit přímo na místě, přineste si prosím vlastní propisovací tužku (hygienické důvody).

úterý 14. 4. od 9.00 do 12.00

středa 15. 4.  od 15.00 do 17.00

čtvrtek 16. 4. od 9.00 do 12.00

Můžete také kombinovat se zasláním e-mailem (pokud nemáte k dispozici tiskárnu): žádost vhodíte do schránky školy a přílohy pošlete e-mailem, na žádost prosím napište, že přílohy posíláte takto.

 • Poštou – vzhledem k opatřením používejte výjimečně: žádosti s kopiemi příloh můžete zaslat na adresu školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, 130 00, Praha 3
 • Osobně – jen v nezbytně nutných případech: jestliže nemůžete použít žádný z výše uvedených postupů, nebo potřebujete s vyplněním žádostí pomoci, můžete zápis vyřídit s pracovníky školy od 14. do 16. dubna do budovy školy na nám. Jiřího z Lobkovic (zde probíhá zápis pro obě pracoviště, tedy i pro pracoviště Perunova), a to v této době:

úterý 14. 4. od 9.00 do 12.00

středa 15. 4.  od 15.00 do 17.00

čtvrtek 16. 4. od 9.00 do 12.00

 Potřebné dokumenty nebo jejich kopie vezměte s sebou, nezapomeňte na ochranné pomůcky (rouška). Pokud jste nemocní nebo v karanténě, rozhodně osobně nechoďte, obraťte se na ředitelku školy a domluvte se s ní na dalším postupu.