Přípravná třída – přihlášky pro školní rok 2020/2021

V příštím školním roce 2020/2021 opět otevíráme dvě přípravné třídy základní školy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici. Přípravná třída je určena přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (viz zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav). O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Písemnou žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě spolu s přiloženým doporučením školského poradenského zařízení podává zákonný zástupce dítěte na příslušném formuláři (ke stažení zde). Žádosti je možné podávat v období od 14. dubna do 15. května 2020.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy

Základní informace o vzdělávání v přípravné třídě:

  • docházka do přípravné třídy je bezplatná,
  • přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky,
  • hlavním smyslem přípravné třídy je připravit děti s odkladem povinné školní docházky k bezproblémovému nástupu do 1. třídy,
  • výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin, je nastavena tak, aby byl zajištěn pozvolný přechod od režimu v mateřské školy na volnější režim základní školy,
  • děti se neklasifikují, rodiče jsou samozřejmě informováni o úspěších a pokrocích dítěte,
  • děti se mohou stravovat ve školní jídelně, po dohodě je možný i pobyt ve školní družině (otevřena v době od 7.00 do 17.30 hodin), úhrady za stravování a školní družinu jsou stejné jako pro žáky základní školy.