Zápis do prvních tříd v otázkách a odpovědích

 1. Které děti musí k zápisu?

Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Dále také děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v dubnu kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

 1. Mé dítě není přiměřeně vyspělé a zralé pro začátek školní docházky. Jak je možné získat odklad začátku školní docházky?

O odložení začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy. O odklad musí požádat písemně zákonný zástupce v době zápisu, formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách školy, lze si ho vyzvednout v kanceláři školy nebo v době zápisu ve škole.

K žádosti je třeba přiložit dva posudky:

 1. posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
 2. posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Doporučujeme zajistit si potřebné posudky ještě před termínem zápisu, aby mohla být žádost spolu s nimi v době zápisu podána. Ředitelka rozhoduje o této žádosti ve správním řízení, které může být případně přerušeno, pokud žádost nemá potřebné náležitosti. Zákonnému zástupci je pak určena přiměřená lhůta pro odstranění nedostatků žádosti.

 1. Pokud má dítě odložený začátek školní docházky o jeden rok, jak se vzdělává v průběhu tohoto roku?

Pro dítě, jemuž byl udělen odklad, platí povinnost předškolního vzdělávání. Tuto povinnost lze plnit buď v mateřské škole, nebo v přípravné třídě. Naše škola otevírá ve školním roce 2020/2021 dvě přípravné třídy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici. Přihlašování do přípravné třídy probíhá od 14. 4. 2020 do 15. 5. 2020.

 1. Mému dítěti byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky. Musí letos k zápisu?

Ano, zákonný zástupce musí takové dítě k zápisu přihlásit. K zápisu s sebou nezapomeňte přinést také rozhodnutí o odkladu počátku školní docházky, které vám bylo v loňském roce vydáno.

 1. Musím se k zápisu ohlásit předem?

Není nutné se hlásit předem, k zápisu se můžete dostavit ve stanoveném termínu (14. a 15. dubna 2020) bez předchozího ohlášení. Doporučujeme ovšem předběžnou registraci, odstraní se tak zbytečné čekání a prodlevy, zápis proběhne pro rodiče i dítě komfortněji.

Registraci k zápisu k povinné školní docházce bude možno provést od 16.3. 2020 ZDE (Věnujte, prosím, pozornost výběru pracoviště, na kterém se chcete zápisu zúčastnit.).

 1. Na které pracoviště školy mám k zápisu jít?

Škola otevírá ve školním roce 2020/2021 celkem tři první třídy, kapacita je maximálně 30 dětí na jednu třídu, celková kapacita prvního ročníku je tedy 90 dětí. Dvě první třídy budou otevřeny na pracovišti Lobkovicovo (nám. Jiřího z Lobkovic), jedna první třída na pracovišti Perunova, obě pracoviště jsou součástí jednoho subjektu – školy, do které je dítě ke vzdělávání přijato. Doporučujeme dostavit se k zápisu na to pracoviště, kterému dáváte přednost, to ale neznamená, že dítě bude automaticky zařazeno do první třídy právě na tomto pracovišti. Pokud bude kapacita třídy (tříd) na daném pracovišti naplněna, ale na druhém pracovišti naplněna není, je dítě přijato ke vzdělávání ve škole a zařazeno do první třídy na druhém pracovišti. S rodiči samozřejmě tuto situaci projednáme.

 1. Jaké doklady potřebuji k zápisu?

Při zápisu předkládá zákonný zástupce svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, příp. pas), rodný list dítěte, pokud byl dítěti v loňském roce povolen odklad, tak rozhodnutí o povolení tohoto odkladu. Jestliže dítě nemá stejné bydliště se zákonným zástupcem, tak předložte i doklad o trvalém bydlišti dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání můžete vyplnit v době zápisu, nebo ji můžete vyplnit předem (je ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí v kanceláři).

 1. Jaká jsou kritéria pro přijímání dětí do první třídy?

Přednostně jsou podle zákona k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, tzv. spádové oblasti. Spádové oblasti jednotlivých škol jsou stanoveny vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy. Další v pořadí pro přijetí jsou děti, které mají trvalý pobyt v příslušné městské části (tedy Praha 3).  V případě, že kapacita prvních tříd není naplněna, jsou přijímány děti s pobytem mimo Prahu 3.

 1. Mé dítě má závažnější zdravotní potíže, bude potřebovat podpůrná opatření kvůli svému znevýhodnění nebo má stanoveno mimořádné nadání. Kdy mám o tom školu informovat?

Doplňující informace potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě můžete škole podat nejlépe během zápisu. Pokud školu o těchto skutečnostech informujete, umožníte škole vhodně nastavit podporu pro vaše dítě hned od počátku jeho docházky do školy. Škola samozřejmě nakládá se svěřenými osobními a citlivými údaji stanoveným způsobem.

 1. Mohu svému dítěti nějak pomoci v jeho dalším rozvoji ještě před nástupem do školy, aby bylo na počátek vzdělávání ve škole co nejlépe připraveno?

Samozřejmě můžete, vhodná doporučení získáte od pedagogů v době zápisu.

 1. Jak budu informován o rozhodnutí ředitelky o přijetí nebo nepřijetí dítěte?

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí, a to pod přidělenými registračními čísly. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno, zákonní zástupci ale mají možnost si o jeho vydání ve škole požádat. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasíláno v písemné podobě.