stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd

Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd

 1. Které děti musí k zápisu?

Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Dále také děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v dubnu kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

 1. Mé dítě není přiměřeně vyspělé a zralé pro začátek školní docházky. Jak je možné získat odklad začátku školní docházky?

O odložení začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy. O odklad musí požádat písemně zákonný zástupce v době zápisu, formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách školy, lze  ho také vyplnit v době zápisu ve škole.

K žádosti je třeba přiložit dva posudky:

 1. posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
 2. posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Doporučujeme zajistit si potřebné posudky ještě před termínem zápisu, aby mohla být žádost spolu s nimi v době zápisu podána. Ředitelka rozhoduje o této žádosti ve správním řízení, které může být případně přerušeno, pokud žádost nemá potřebné náležitosti. Zákonnému zástupci je pak určena přiměřená lhůta pro odstranění nedostatků žádosti.

 1. Pokud má dítě odložený začátek školní docházky o jeden rok, jak se vzdělává v průběhu tohoto roku?

Pro dítě, jemuž byl udělen odklad, platí povinnost předškolního vzdělávání. Tuto povinnost lze plnit buď v mateřské škole, nebo v přípravné třídě. Naše škola otevírá ve školním roce 2020/2021 dvě přípravné třídy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici. Přihlašování do přípravné třídy probíhá od 14. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

 1. Mému dítěti byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky. Musí letos k zápisu?

Ano, zákonný zástupce musí takové dítě k zápisu přihlásit. K zápisu s sebou nezapomeňte přinést také rozhodnutí o odkladu počátku školní docházky, které vám bylo v loňském roce vydáno.

 1. Musím se k zápisu ohlásit předem?

Před zápisem probíhá registrace k zápisu – elektronické přihlašování prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine. Naše škola využívá tuto aplikaci již několik let a máme ověřeno, že díky tomu je celá procedura zápisu pro rodiče komfortnější. Při registraci je každému dítěti přiděleno registrační číslo, které se používá při zveřejnění výsledku zápisu, toto registrační  číslo přijde rodiči přímo na jeho e-mailovou adresu. Registrace také umožňuje rodičům sdělit škole, které pracoviště pro své dítě preferují (tedy Lobkovicovo nebo Perunova). Při registraci si rovněž mohou rodiče zarezervovat určitý čas návštěvy ve škole. K výhodám registrace patří i to, že rodiče tak dávají najevo svůj zájem o zápis dítěte, pokud tedy např. provedou registraci, ale následně dojde ke zpoždění doručení zaslané žádosti, škola již eviduje alespoň předběžný zájem, může se  s rodiči díky uvedeným kontaktům spojit a řešit problém s nedoručenou žádostí.

Registraci k zápisu k povinné školní docházce bude možno provést od 1.4. 2021, vstup do systému rezervace je přes webové stránky školy. (Věnujte, prosím, pozornost výběru pracoviště, které pro dítě preferujete.)

Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením je zápis organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu více osob, proto je třeba mít v případě osobního podání žádosti ve škole domluvený konkrétní čas. Pokud nemůžete využít registraci k zápisu, domluvte si čas osobní návštěvy školy telefonicky (267 310 706) nebo e-mailem (brozova@lobkovicovo.cz).

 1. Jak si mohu vybrat pracoviště školy?

Škola otevírá ve školním roce 2020/2021 celkem tři první třídy, kapacita je maximálně 30 dětí na jednu třídu, celková kapacita prvního ročníku je tedy 90 dětí. Dvě první třídy budou otevřeny na pracovišti Lobkovicovo (nám. Jiřího z Lobkovic), jedna první třída na pracovišti Perunova, obě pracoviště jsou součástí jednoho subjektu – školy, do které je dítě ke vzdělávání přijato. Doporučujeme při registraci k zápisu vybrat (v rámci zaměření) to pracoviště, kterému dáváte přednost, to ale neznamená, že dítě bude automaticky zařazeno do první třídy právě na tomto pracovišti. Pokud bude kapacita třídy (tříd) na daném pracovišti naplněna, ale na druhém pracovišti naplněna není, je dítě přijato ke vzdělávání ve škole a zařazeno do první třídy na druhém pracovišti. S rodiči samozřejmě tuto situaci projednáme.

 1. Jaké doklady potřebuji k zápisu?

Při zápisu předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte, pokud byl dítěti v loňském roce povolen odklad, tak rozhodnutí o povolení tohoto odkladu. Škola také může zákonného zástupce požádat, aby předložil svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, příp. pas), Důležitým kritériem pro přijímání dětí je tzv. spádovost, tedy to, zda dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu školy. Škola ověřuje spádovost dítěte v seznamu, který dostane před termínem zápisu od obce, v našem případě tedy od Úřadu městské části Praha 3. Pokud  přihlásíte dítě k trvalému pobytu těsně před termínem zápisu, může se stát, že v tomto seznamu spádových dětí nebude uvedeno, pak je možné doložit škole trvalé bydliště dítěte potvrzením. Upozorňujeme, že podle školského zákona je rozhodující trvalý pobyt dítěte, ne jeho rodiče. Pokud tedy např. rodič dítěte má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, ale dítě ne, není možné považovat dítě za uchazeče ze spádové oblasti.

 1. Jaká jsou kritéria pro přijímání dětí do první třídy?

Přednostně jsou podle zákona k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, tzv. spádové oblasti. Spádové oblasti jednotlivých škol jsou stanoveny vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy. Další v pořadí pro přijetí jsou děti, které mají trvalý pobyt v příslušné městské části (tedy Praha 3).  V případě, že kapacita prvních tříd není naplněna, jsou přijímány děti s pobytem mimo Prahu 3. Roli při stanovování pořadí uchazečů hraje i to, zda má dítě ve škole již sourozence. Přesná kritéria přijímání jsou stanovena ve Vnitřním předpisu pro přijímání dětí k povinné školní docházce, který naleznete na webových stránkách školy, stejně tak i informace o spádové oblasti školy.

 1. Mé dítě má závažnější zdravotní potíže, bude potřebovat podpůrná opatření kvůli svému znevýhodnění nebo má stanoveno mimořádné nadání. Kdy mám o tom školu informovat?

Doplňující informace potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě můžete škole podat už během zápisu. Pokud školu o těchto skutečnostech informujete, umožníte škole vhodně nastavit podporu pro vaše dítě hned od počátku jeho docházky do školy. Škola samozřejmě nakládá se svěřenými osobními a citlivými údaji stanoveným způsobem.

 1. Mohu svému dítěti nějak pomoci v jeho dalším rozvoji ještě před nástupem do školy, aby bylo na počátek vzdělávání ve škole co nejlépe připraveno?

Samozřejmě můžete, vhodná doporučení naleznete na webových stránkách školy v článku Doporučení a informace pro zákonné zástupce k zápisu k povinné školní docházce. Doporučujeme také poradit se s pedagogy v mateřské škole, případně se objednat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

 1. Jak budu informován o rozhodnutí ředitelky o přijetí nebo nepřijetí dítěte?

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí, a to pod přidělenými registračními čísly. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno, zákonní zástupci ale mají možnost si o jeho vydání ve škole požádat. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasíláno v písemné podobě. V písemné podobě také ředitelka školy vydává rozhodnutí, kterým dítěti povoluje odklad povinné školní docházky.

Skip to content