stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Volby do školské rady

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že prodloužené funkční období stávající školské rady skončí 11. července, je třeba uspořádat volby nové školské rady ještě do konce školního roku. Před původně plánovaným termínem voleb na podzim 2020 byli navrženi kandidáti, proces voleb byl však následně přerušen kvůli mimořádným opatřením. Znovu proto otevíráme možnost navrhovat kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Počet členů ŠR je stanoven takto: celkem 9 členů – 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedag. pracovníků, 3 zástupci nezletilých žáků, z toho z odloučeného pracoviště v Perunově ulici vždy 1/3 členů.

Své návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců zasílejte e-mailem na pracovišti Lobkovicovo zástupkyni ředitelky Střeštíkové (strestikova@lobkovicovo.cz), na pracovišti Perunova zástupkyni ředitelky Freyové (vera.freyova@perunka.cz). Návrhy je možné podávat do 28. 5. 2021
Návrh na kandidáta by měl obsahovat:

  • jméno a kontaktní údaje navrhovatele,
  • jméno navrhovaného,
  • stručné zdůvodnění návrhu
  • podpis navrhovatele.

POKUD JSTE OCHOTNI PRACOVAT VE ŠR, MŮŽETE NOMINOVAT I SEBE!

Z těchto návrhů bude sestavena listina kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která bude zveřejněna  dne 31. 5. 2021 v budově školy a na webových stránkách školy.

Volby proběhnou tak, aby všichni zákonní zástupci měli možnost se jich účastnit, tedy aby si mohli vybrat, zda budou volit pomocí vzdáleného přístupu, nebo osobně ve škole. Termín je vyhlášen takto:

  • ve dnech od 17. června do 20. června 2021 bude možné volit pomocí vzdáleného přístupu ve Škole OnLine
  • dne 22. června bude možné hlasovat osobně  v době od 16.00 do 18.00 na obou pracovištích školy.

Zákonní zástupci každého žáka mají vždy jeden hlas. V případě, že v systému Škola OnLine budou odeslány hlasy z účtu obou rodičů, bude platný jen jeden z nich, a to hlas s pozdějším časem odeslání. V případě osobní volby je možné odevzdat za každého žáka jen jeden hlasovací lístek.

Skip to content