Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, služby ŠPP zabezpečují výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče), s nimiž ŠPP spolupracuje.

Činnost ŠPP je upravena ve Školském zákonu a také Vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Hlavní úkoly ŠPP podle příslušné legislativy:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování jejich účinnosti
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • zajišťování preventivních programů a jejich vyhodnocování
 • metodická podpora učitelů
 • spolupráce se zákonnými zástupci, komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními

Činnost ŠPP na škole zajišťují:

Mgr. Božena Brožová – výchovná poradkyně a školní metodička prevence

Mgr. Helena Černá – výchovná poradkyně

Poradenské činnosti B. Brožové:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při péči o tyto žáky
 • koordinace poskytování podpůrných opatření žákům školy
 • příprava individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava individuálních výchovných plánů
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných
 • podpora při vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
 • prevence rizikového chování, zajišťování preventivních programů a jejich vyhodnocování

Poradenské činnosti H. Černé:

 • kariérové poradenství (poradenství při rozhodování o studiu na střední škole a volbě povolání)
 • poradenství a podpora v přijímacím řízení na střední školy (podávání přihlášek, zápisových lístků, odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi v rámci kariérového poradenství

 

Další články:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pracoviště Lobkovicovo úterý 23. 4. 2024 – od 17, 00 hodin pro II. stupeň, následují konzultace do 19,00 hodin              

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu. V sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme dřevěný domek, který bude

Aktuálně ve škole (32. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 8.4. mají 5.A a 5.B naplánovanou dopravní výchovu.1.A a 2.A navštíví stanici přírodovědců.Tento den probíhá sbírka pro Klokánek. V úterý 9.

Skip to content