Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, služby ŠPP zabezpečují výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče), s nimiž ŠPP spolupracuje.

Činnost ŠPP je upravena ve Školském zákonu a také Vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Hlavní úkoly ŠPP podle příslušné legislativy:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování jejich účinnosti
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • zajišťování preventivních programů a jejich vyhodnocování
 • metodická podpora učitelů
 • spolupráce se zákonnými zástupci, komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními

Činnost ŠPP na škole zajišťují:

Mgr. Božena Brožová – výchovná poradkyně a školní metodička prevence

Mgr. Helena Černá – výchovná poradkyně

Poradenské činnosti B. Brožové:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při péči o tyto žáky
 • koordinace poskytování podpůrných opatření žákům školy
 • příprava individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava individuálních výchovných plánů
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných
 • podpora při vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
 • prevence rizikového chování, zajišťování preventivních programů a jejich vyhodnocování

Poradenské činnosti H. Černé:

 • kariérové poradenství (poradenství při rozhodování o studiu na střední škole a volbě povolání)
 • poradenství a podpora v přijímacím řízení na střední školy (podávání přihlášek, zápisových lístků, odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi v rámci kariérového poradenství

 

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content