Informace o ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje zdarma poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům, činnost poradenského pracoviště je zakotvena v legislativě. Povinností školy je poskytovat poradenské služby výchovného poradce a školního metodika prevence, nadstandardní je zajišťování služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Poradenští pracovníci spolupracují úzce s třídními učiteli i s ostatními pedagogickými pracovníky školy, samozřejmostí je i spolupráce s odborníky, jejichž pomoc žáci a zákonní zástupci využívají mimo školu (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra apod.).

Poradenské služby se zaměřují především na tyto oblasti:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 2. prevenci školní neúspěšnosti,
 3. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 4. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 5. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 7. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 8. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 9. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 10. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 11. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 12. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

Poradenský pracovníkS čím se na něj obracet?Kontakt
Výchovný poradcePoskytuje poradenství a pomoc především v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování podpůrných opatření, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (vícejazyčných), žáků nadaných, prevence školní neúspěšnosti.

Mgr. Božena Brožová

brozova@lobkovicovo.cz

Poradce pro volbu povoláníPoskytuje poradenství a pomoc v oblasti kariérního poradenství (volba povolání), při výběru dalšího vzdělávání a v přijímacím řízení na střední školy.

Mgr. Helena Černá

cerna@lobkovicovo.cz

Školní metodik prevence

Koordinuje preventivní aktivity školy v oblasti různých forem rizikového chování (záškoláctví, závislosti, sebepoškozování, agrese, šikany a kyberšikany, zneužívání atp.).
Ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky zachycuje signály možného rozvoje rizikového chování žáků, poskytuje těmto žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské služby včetně informací o možné odborné pomoci.
Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky pečuje o pozitivní sociální klima ve škole.

Mgr. Kateřina Platt

platt@lobkovicovo.cz

Mgr. Božena Brožová

brozova@lobkovicovo.cz

Školní speciální pedagog

Věnuje se vyhledávání a diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s rizikem vzniku těchto potřeb.
Poskytuje krátkodobou i dlouhodobou speciálně pedagogickou péči v rámci podpůrných opatření, věnuje se reedukačním, kompenzačním i stimulačním činnostem, pracuje přitom s jednotlivými žáky i se skupinami žáků. Spolupracuje při prevenci školního neúspěchu, podílí se na péči o žáky s odlišným mateřským jazykem, poskytuje podporu ve vzdělávání nadaným žákům. 

Mgr. Drahomíra Matoušková

specialni.pedagog@lobkovicovo.cz

Školní psycholog

Věnuje se vyhledávání a diagnostice žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy a žáků nadaných.
Zjišťuje sociální klima ve třídě a provádí ve škole screening, pracuje se třídami a připravuje pro ně programy ve spolupráci se třídními učiteli.
Zajišťuje individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, poskytuje jim především konzultace a vedení. Poskytuje konzultace zákonným zástupcům při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
Poskytuje podporu žákům selhávajícím ve vzdělávání.

Mgr. Jana Drastíková
psycholog@lobkovicovo.cz

 

Skip to content