Školní docházka

Základní informace ke školní docházce 

Školní docházku upravuje zejména Školský zákon (zákon 561/ 2004 Sb. v aktuálním znění), základní informace v přehledné podobě uvádíme níže.  Jedná se však pouze o základní a zjednodušený přehled, při řešení různých situací, které nastanou ve vzdělávání Vašeho dítěte, se proto vždy především obraťte na třídního učitele nebo na ředitelku školy či její zástupce. Podají Vám podrobnější informace a společně naleznete to nejvhodnější možné řešení pro Vaše dítě.

Povinná školní docházka se týká: 

 • všech dětí, které jsou občany České republiky, a to včetně těch, které žijí v zahraničí 
 • všech dětí-cizinců, pokud žijí na území České republiky více než 90 dní  

Délka povinné školní docházky: 

 • trvá 9 školních roků, končí posledním dnem školního vyučování v devátém školním roce docházky 
 • je možné ji prodloužit na základě žádosti zákonného zástupce v případě, že žák opakoval ročník a měl by tedy při splnění 9 let ukončit docházku do školy v nižším ročníku 

Začátek povinné školní docházky: 

 • začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (pro příklad – ve školním roce 2024/2025 začíná povinná školní docházka pro všechny děti, kterým bylo šest let v době od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) 
 • při splnění stanovených podmínek může dítě zahájit povinnou školní docházku o jeden školní rok dříve 
 • ve školním roce před začátkem povinné školní docházky se musí zákonný zástupce dítěte účastnit zápisu do 1. třídy – více o zápisu a odkladu povinné školní docházky naleznete ZDE 

Dítě, přichází ze zahraniční školy: 

 • zařazuje se do ročníku v české škole především do ročníku, který odpovídá dosavadní docházce v zahraniční škole a věku dítěte 
 • při zařazení dítěte do ročníku se zohledňují také další okolnosti, dítě tedy může být zařazeno i do nižšího ročníku, pokud je to v jeho nejlepším zájmu 

Formy školní docházky: 

 • základní formou je denní docházka do školy, nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce řádně omlouvat 
 • distanční forma výuky může být zavedena za podmínek stanovených Školským zákonem (viz školní řád)
 • dítě – občan ČR se může vzdělávat v zahraniční škole, pro zákonného zástupce z toho vyplývají určité povinnosti, rodiče mohou přihlásit dítě do české školy, která funguje jako tzv. kmenová škola (i naše škola je kmenovou školou pro žáky vzdělávané v zahraničních školách), více informací naleznete ZDE v tomto dokumentu ministerstva školství 
 • dítě se může vzdělávat individuálně (tzv. domácí vzdělávání), o povolení této formy vzdělávání rozhoduje ředitel školy, podmínky a průběh individuálního vzdělávání stanovuje Školský zákon 
 • v případě rozhodnutí soudu o střídavé péči je možná i souběžná docházka dítěte do dvou základních škol 
 • ze závažných důvodů (především zdravotních) na základě žádosti zákonného zástupce může ředitel školy uvolnit žáka z vyučování některého předmětu (úplně nebo částečně), zároveň určí náhradní způsob vzdělávání, z předmětu tělesná výchova ředitel školy žáka uvolní na základě lékařského posudku 
 • v případě, že se žák pro svůj zdravotní stav nemůže účastnit vyučování po dobu delší než dva měsíce, stanoví ředitel školy způsob vzdělávání odpovídající možnostem žáka, může povolit i vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, zákonný zástupce je podle školského zákona povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky 

Žák opakuje ročník: 

 • ze zdravotních důvodů na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení lékaře 
 • pokud ho není možné za 2. pololetí školního roku hodnotit ani v náhradním termínu 
 • z prospěchových důvodů (nedostatečný prospěch) – podrobnější informace naleznete ve školním a klasifikačním řádu 
Skip to content