Organizace docházky žáků 9. ročníku a 1. stupně do školy

Organizace docházky žáků 9. ročníku a 1. stupně do školy – informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a o jejích podmínkách 

Z rozhodnutí vlády je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, a to takto: 

 • od 11. května žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky   
 • od 25. května je umožněna účast ve škole na vzdělávacích aktivitách žákům 1. stupně. 

 

Docházka do školy není pro žáky povinná, o tom, zda žák bude do školy docházet, rozhodne jeho zákonný zástupceTen musí zvážit, zda žák sám, nebo osoba, s níž žije ve společné domácnosti, nepatří do rizikové skupiny. Zákonný zástupce musí před nástupem žáka do školy podepsat čestné prohlášení, že se seznámil s tím, jak jsou stanoveny tyto rizikové skupiny. Dále musí v čestném prohlášení potvrdit, že žák nejeví známky onemocnění. Zákonný zástupce také musí žáka vybavit potřebnými rouškami, doporučené jsou dvě na den, a sáčkem na jejich odkládání. 

 

Vzhledem k tomu, že zajištění docházky žáků je za stanovených podmínek velmi náročné na organizaci a personální zajištění a nelze ho přizpůsobovat podle aktuální docházky žáků, musí zákonný zástupce závazně vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy, a to: 

 • do 7. 5. 2020 žáka 9. ročníku 
 • do 18. 5. 2020 žáka 1. stupně.  

 

Docházka bude probíhat podle přesně stanovených pravidel, která stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu sodborníky – epidemiology a hygieniky. Dodržování těchto pravidel je závazné jak pro školu, tak pro žáky a zákonné zástupce, žákům, kteří nebudou stanovená pravidla dodržovat, nebude docházka umožněna – pokud žák pravidla opakovaně porušíbude zákonný zástupce na tuto skutečnost upozorněn a žák může být ze skupiny vyloučen.  

Pravidla jsou nastavena tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky, žáci budou zařazeni do skupin o velikosti maximálně 15 dětí, tyto skupiny musejí být trvalé, nemůže se měnit jejich složení, nesmějí se setkávat ani mísit. Ve škole je samozřejmě zajištěn provoz za přísných hygienických podmínek, bude prováděna dostatečná desinfekce. Povinností zákonných zástupců je vybavit žáka dvěma rouškami a také sáčky na její ukládání.  Podrobnější popis nastavených pravidel je uveden níže zvlášť pro docházku žáků 9. ročníku a zvlášť pro žáky 1. stupně. 

 

Organizace docházky žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky: 

 • Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, dále probíhá vzdělávání na dálku. Žákům 9ročníku je umožněna přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny především na český jazyk a matematiku a probíhají v omezeném rozsahu, nejsou organizovány po všechny dny v týdnu. 
 • Docházka je umožněna jen žákům, jejichž rodiče v termínu do 7. 5. 2020 sdělí škole svůj zájem. Podmínkou docházky je také podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce a dodržování hygienických pravidel. Žák, u něhož se objeví známky onemocnění, se aktivit ve škole neúčastní, zůstane v domácí karanténě a zákonný zástupce o této skutečnosti informuje ředitelku školy. Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění v době pobytu ve škole, bude umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si ho ihned vyzvedl. 
 • Vzdělávací aktivity probíhají ve skupinách, do kterých jsou žáci předem zařazeni. Aktivity jsou organizovány tak, aby se žáci z různých skupin nesetkávali. Škola vymezí prostory školy, ve kterých se žáci mohou pohybovat, může omezit jejich pohyb ve škole. 
 • Cestou do školy a při pobytu před budovou školy se žáci nesdružují, dodržují bezpečný odstup (2 m) od ostatních osob a ústa a nos mají zakryté rouškou. Před začátkem vzdělávacích aktivit (podle rozvrhu žáka ve Škole OnLine) se žáci shromáždí ve stanoveném prostoru před školou, dodrží přitom potřebné rozestupy. Do školy smí vejít celá skupina žáků naráz v doprovodu pedagoga, pozdní příchod žáka do budovy není možný. 
 • Po příchodu do školy se žáci podle pokynů pedagoga přezují v prostoru šatních skříněk, následně si podle pokynů pedagogů provedou desinfekci rukou. Žáci provádějí desinfekci rukou vždy po použití WC a podle pokynů pedagogů. 
 • Ve třídě žáci dodržují stanovené odstupy, stejně tak při pohybu v prostorách školy i v prostoru WC. Při pohybu ve společných prostorách školy musí žáci používat roušky, ve třídě si mohou roušku odložit, použijí k tomu z domova přinesený sáček, pokud je pedagog nevyzve, aby roušku použili. Po skončení vzdělávacích aktivit se žáci nezdržují ve škole déle, než je nezbytně nutné, podle pokynů pedagoga opustí budovu školy.
 • Školní stravování není pro žáky 9. ročníku zajištěno od 11. 5. 2020 do 24. 5. 2020, ale mohou se stravovat po obnovení provozu školní jídelny od 25. 5. 2020 a to ve dnech, kdy se účastní vzdělávacích aktivit ve škole. Školní jídelna bude v provozu za přísných hygienických podmínek, vařit se bude jedno jídlo, výběr z jídel není možno zajistit. Jednotlivé skupiny žáků se budou v jídelně stravovat postupně, stravování bude organizováno tak, aby se skupiny nesetkávaly. Žáci dodržují při stravování potřebné rozestupy, před jídlem provedou desinfekci rukou, při jídle si odloží roušku do přineseného sáčku. Všichni žáci mají obědy automaticky odhlášeny, pokud má zákonný zástupce o stravování zájem, musí se k němu přihlásit před 25. 5. 2020, odhlašování obědů v případě nepřítomnosti ve škole se provádí standardními způsoby. 
 • Škola vede evidenci docházky, v případě, že se přihlášený žák vzdělávacích aktivit neúčastní, informuje zákonný zástupce o jeho nepřítomnosti a jejích důvodech třídního učitele zasláním zprávy v systému Škola OnLine nebo e-mailem. 

 

Organizace docházky žáků 1. stupně: 

 • Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, dále probíhá vzdělávání na dálku. Vzdělávací aktivity probíhají každý pracovní den. Žáci, kteří se účastní vzdělávacích aktivit ve škole, se věnují stejným vzdělávacím aktivitám, které probíhají v rámci vzdělávání na dálku.  
 • Žáci, kteří docházejí do školy, se vzdělávají ve skupinách, které jsou předem stanoveny. O zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka školy, skupiny nemusí být vytvořeny na bázi tříd, ale jsou vytvořeny s ohledem na organizační možnosti, důležitým kritériem je také doba odchodu žáka ze školy. Pokud by počet zájemců o docházku do školy přesáhl kapacitní možnosti školy, může ředitelka školy rozhodnout o tom, kteří žáci budou do školních skupin zařazeni. Vzdělávací aktivity vedou pedagogičtí pracovníci, kteří jsou ke skupině ředitelkou školy přiděleni, nemusí se tedy jednat o kmenové učitele třídy, mohou to být i další učitelé (včetně učitelů 2. stupně), vychovatelky školní družiny nebo asistenti pedagoga. 
 • Škola vede evidenci docházky žáků, v případě nepřítomnosti ve škole sdělí zákonný zástupce škole důvod nepřítomnosti žáka, případně že už žák nebude dále v tomto režimu do školy docházet a vrací se k domácí výuce. Učiní tak zasláním zprávy prostřednictvím systému Školy Online nebo e-mailem, a to na pracovišti Lobkovicovo zástupkyni ředitelky Mgr. Z. Střeštíkové, na pracovišti Perunova Mgr. V. Freyové. 
 • Docházka je umožněna jen žákům, jejichž rodiče v termínu do 18. 5. 2020 sdělí škole svůj zájem, zařazení žáka do skupiny po 25. 5. není možné. Podmínkou docházky je také podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce a dodržování hygienických pravidel. Žák, u něhož se objeví známky onemocnění, se aktivit ve škole neúčastní, zůstane v domácí karanténě a zákonný zástupce o této skutečnosti informuje ředitelku školy. Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění v době pobytu ve škole, bude umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si ho ihned vyzvedl. 
 • Vzdělávací aktivity probíhají ve skupinách, do kterých jsou žáci předem zařazeni. Aktivity jsou organizovány tak, aby se žáci z různých skupin nesetkávali. Škola vymezí prostory školy, ve kterých se žáci mohou pohybovat, může omezit jejich pohyb ve škole. 
 • Cestou do školy a při pobytu před budovou školy se žáci nesdružují, dodržují bezpečný odstup (2 m) od ostatních osob a ústa a nos mají zakryté rouškou. Před začátkem vzdělávacích aktivit se žáci shromáždí ve stanoveném prostoru před školou, dodrží přitom potřebné rozestupy. Pro pracoviště Lobkovicovo platí, že se žáci před budovou školy shromažďují na stanovených místech nejdříve od 7:50, v 8:00 začne organizovaný postupný přesun skupin žáků do budovy školy. Pro pracoviště Perunova platí, že budou jednotlivé skupiny žáků přicházet před budovu školy postupně ve stanovený čas, který bude ještě pro jednotlivé skupiny upřesněn. Do školy smí vejít celá skupina žáků naráz v doprovodu pedagoga, pozdní příchod žáka do budovy není možný. Zákonní zástupci do budovy školy nesmějí vstoupit.  
 • Po příchodu do školy se žáci podle pokynů pedagoga přezují v prostoru šatních skříněk, následně si podle pokynů pedagogů provedou desinfekci rukou. Žáci provádějí desinfekci rukou vždy po použití WC a podle pokynů pedagogů. 
 • Ve třídě žáci dodržují stanovené odstupy, stejně tak při pohybu v prostorách školy i v prostoru WC. Při pohybu ve společných prostorách školy musí žáci používat roušky, ve třídě si mohou roušku odložit, použijí k tomu z domova přinesený sáček, pokud je pedagog nevyzve, aby roušku použili.  
 • Po skončení vzdělávacích aktivit se skupina žáků v doprovodu pedagogického pracovníka společně přesune před budovu školy, kde si žáky ve stanovenou dobu vyzvednou zákonní zástupciPedagogický dozor nad žáky, které si ve stanovenou hodinu rodiče nevyzvednou, není možné provádět. Zákonní zástupci nesmí vstupovat do budovy školy, postupné vyzvedávání žáků není možné. 
 • Školní stravování je zajištěnoškolní jídelna bude v provozu za přísných hygienických podmínek, vařit se bude jedno jídlo, výběr z jídel není možno zajistit. Jednotlivé skupiny žáků se budou v jídelně stravovat postupně, stravování bude organizováno tak, aby se skupiny nesetkávaly. Žáci dodržují při stravování potřebné rozestupy, před jídlem provedou desinfekci rukou, při jídle si odloží roušku do přineseného sáčku. Všichni žáci mají obědy automaticky odhlášeny, pokud má zákonný zástupce o stravování zájem, musí se k němu přihlásit před 25. 5. 2020, odhlašování obědů v případě nepřítomnosti ve škole se provádí standardními způsoby. 

 V Praze dne 5. 5. 2020                                                                   

Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka školy 

Další články:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pracoviště Lobkovicovo úterý 23. 4. 2024 – od 17, 00 hodin pro II. stupeň, následují konzultace do 19,00 hodin              

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu. V sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme dřevěný domek, který bude

Aktuálně ve škole (32. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 8.4. mají 5.A a 5.B naplánovanou dopravní výchovu.1.A a 2.A navštíví stanici přírodovědců.Tento den probíhá sbírka pro Klokánek. V úterý 9.

Skip to content