Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

v tomto článku naleznete informace, které se týkají jednak dětí, které do školy od 25. května docházet nebudou, jednak dětí, které do školy docházet budou.

Informace pro rodiče, jejichž děti nebudou od 25. května docházet do školy: 

 • Dále pokračuje výuka na dálku. Vezměte ale prosím v úvahu, že vyučující kromě distanční výuky zajišťují i vzdělávací aktivity ve škole, jejich reakce na Vaše dotazy či na zasílané vypracované úkoly tedy může být pomalejší, také množství zadávaného učiva může být menší. Obsah vzdělávání na dálku a obsah vzdělávacích aktivit realizovaných ve škole je obdobný. 
 • Obědy ve školní jídelně  jsou automaticky odhlášeny.  
 • V červnu, pravděpodobně v posledních dnech tohoto měsíce, bude nutné vyklidit šatní skříňky, to zorganizujeme s ohledem na vývoj epidemiologické situace a budeme Vás informovat. V tuto chvíli není přístup rodičů do budovy možný, nemůžete si tedy vyzvednout věci, které má Vaše dítě ve škole, ve výjimečných naléhavých případech si můžete převzetí věcí domluvit s třídní učitelkou nebo s třídním učitelem Vašeho dítěte. 
 • Vracení zapůjčených učebnic stejně jako vydávání učebnic na příští školní rok proběhne na začátku příštího školního roku. Pokud Vaše dítě nebude v příštím školním roce ve vzdělávání v naší škole pokračovat (stěhování, odchod na víceleté gymnázium), domluvte se prosím s třídní učitelkou/třídníučitelem na odevzdání učebnic v červnu. 
 • Vydávání vysvědčení proběhne také zřejmě v mimořádném režimu, o organizaci Vás budeme informovat. Při hodnocení žáků budou vyučující postupovat podle pravidel, o nichž jste byli informováni. 

Informace pro rodiče, jejichž děti budou docházet od 25. května do školy: 

 • Nezapomeňte vyplnit a podepsat čestné prohlášení s aktuálním datem (ke stažení na webu školy), toto prohlášení je třeba odevzdat první den při příchodu dítěte do školy. Bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nemůžeme umožnit dítěti vstup do budovy. Pokud nemáte možnost formulář prohlášení vytisknout, můžete prohlášení vyplnit a podepsat ráno před vchodem školy (z hygienických důvodů si prosím vezměte vlastní propisovací tužku).  
 • Dále prosím podepište prohlášení, že jste se seznámili s organizací vzdělávacích aktivit ve škole, berete je na vědomí a souhlasíte s nimi. Také toto prohlášení naleznete na webových stránkách školy, pokud nemáte možnost ho vytisknout, můžete ho také podepsat při příchodu dítěte první den do školy. 
 • Dále je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno z domova ochrannými prostředky – musí mít roušku (a nejlépe ještě jednu náhradní, tedy celkem 2 roušky), mělo by mít sáček na její odkládání. Roušky děti potřebují pro pohyb ve společných prostorách školy nebo pro případ, že nebude možné dodržet potřebnou vzdálenost, či když se u někoho objeví příznaky onemocnění. Desinfekce je zajištěna ve škole. 
 • Děti byly zařazeny do skupin o počtu maximálně 15 žáků podle tříd a ročníků a také na základě toho, zda rodiče projevili zájem o odpolední aktivity. Informace o tom, do které skupiny je dítě zařazeno, naleznete v rozvrhu dítěte ve Škole OnLine, stejně jako čas ukončení školních aktivit, který je shodný s časem, kdy dítě odchází ze školy. 
 • Pokud výjimečně potřebujete, aby dítě odešlo ze školy dřívepoužijte žádost o uvolnění, která je ke stažení spolu s oběma prohlášeními na webových stránkách školy. Uvolněnku je třeba odevzdat pedagogovi ráno při příchodu dítěte. 
 • Podle stanovených opatření musí škola organizovat příchod dětí do budovy i jejich odchod po skončení vzdělávacích aktivit po skupinách, rodičům (ani jiným osobám) není umožněn vstup do budovy. Příchod do školy je organizován tak, že se žáci shromáždí na vymezených místech před budovou školy nejdříve v 7:50, v 8:00 začne postupný přesun skupin žáků do budovy školy. Po skončení vzdělávacích či odpoledních aktivit (a po obědě u žáků, kteří se odpoledních aktivit neúčastní) odvede v určenou dobu pedagogický pracovník děti před budovu školy, tím jsou aktivity ve škole ukončeny a zodpovědnost za děti přebírají zákonní zástupci – děti si zde vyzvednou, nebo jdou děti samy domů. Škola nezajišťuje od této chvíle dozor ani dohled nad žáky. 

Čas odchodu po dopoledních vzdělávacích aktivitách (jde o předpokládaný čas odchodu podle odhadu, jakou dobu budou děti potřebovat na oběd): 

11:45       přípravná třída, 1. a 2. ročník  

12:30       3. ročník 

13:15       4. a 5. ročník 

Čas odchodu pro skupiny s odpoledními aktivitami  je v 15:00 

 

 • Pokud se u dítěte projeví známky jakéhokoliv akutního onemocnění, ponechte dítě v domácím ošetřování a informujte o nepřítomnosti dítěte a jejích důvodech zástupkyni ředitelky Freyovou na pracovišti Perunova a Střeštíkovou na pracovišti Lobkovicovo V případě, že se u osoby žijící s dítětem ve společné domácnosti nebo u osoby, s kterou bylo dítě v úzkém kontaktuobjeví onemocnění Covid-19 nebo podezření na toto onemocnění, ponechte dítě v domácí karanténě a informujte o této skutečnosti zástupkyni ředitelky. 
 • Pokud se při příchodu do školy u dítěte projeví známky akutního onemocnění, nebude mu umožněn vstup do školy. Myslete prosím na zdraví ostatních a dítě, u kterého se projevují příznaky onemocnění, do školy neposílejte.  Pokud se u dítěte projeví příznaky akutního onemocnění v době jeho pobytu ve škole, bude dítě v souladu s pokyny hygieniků umístěno do izolační místnosti a rodiče budou vyzváni, aby si ho neprodleně vyzvedli. 
 • Na základě informací, které jste uvedli do předběžného dotazníku, byly dětem hromadně přihlášeny obědy, zkontrolujte si prosím přesto v e-jídelníčku, že je Vaše dítě ke stravování opravdu přihlášeno/odhlášeno. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole nebo dřívějšího odchodu dítěte ze školy odhlaste oběd(y) běžným způsobem – prostřednictvím e-jídelníčku nebo přímo u vedoucí školní jídelny (telefonicky). 

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content