Vzdělávací aktivity ve škole pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 27. 5.  aktualizovalo pravidla provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Žákům 2. stupně je umožněna přítomnost ve škole na vzdělávacích aktivitách, které mají občasný a krátkodobý charakter, škola je organizuje podle svých prostorových a personálních možností (s ohledem zejména na zajištění pravidelných aktivit pro žáky 1. stupně i přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku). Při organizaci aktivit pro žáky 2. stupně je nutné dodržet pravidlo, že každé aktivity se může účastnit maximálně 15 žáků (skupiny nemusí být neměnné), dále je třeba dodržet všechny předepsané hygienické podmínky pro provoz školy v současné situaci (viz níže). Výuka na dálku bude nadále pokračovat.  

Pro žáky 6., 7. a 8. ročníku jsme  připravili možnost konzultací a třídnických setkání v období od 8. 6. do 19. 6. 2020. Na tyto aktivity je nutné se předem přihlásit, aby mohla být předem  zajištěna požadovaná maximální velikost skupiny. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím Školy OnLine v době od středy 3. 6. 00:00 hod. do pátku 5. 6.  12:00 hod. prostřednictvím modulu Zápis na školní akce. Postup přihlášení je následující: 

 1. Přihlášení je možné z účtu zákonného zástupce. Po přihlášení do Školy OnLine vyberte v horní liště položku Ostatní moduly, z nabízeného menu zvolte Zápis na školní akce  Přehled akcí. 
 2. V Přehledu akcí se zobrazí ty akce, které jsou určeny pro daný ročník (věnujte pozornost názvu akce — zda je určena pro obě třídy, nebo jen pro jednu třídu v ročníku). Po kliknutí na podtržený text se otevře okno Detail kroužku, zde zjistíte, zda je ještě volná kapacita, a můžete provést přihlášení. V přehledu se pak akce, na které je žák přihlášen, podbarvují zeleně, akce, na něž se nelze přihlásit růžovou barvou. 
 3. Po ukončení přihlašování se každému žákovi zobrazí aktivity, na které je přihlášen, v jeho rozvrhu na Škole OnLine. 
 4. Při přihlašování na akci zvažte prosím, zda se Vaše dítě akce opravdu účastní, abyste neblokovali  místo pro jiného zájemce, počet míst je omezený. V případě, že jste přihlásili dítě na akci a pak zjistíte, že se nemůže účastnit, včas ho z akce omluvte, uvolníte tím případně místo pro dalšího zájemce. Děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním. 
 5. Pokud se již nemůžete přihlásit, protože kapacita 15 žáků byla naplněna, napište zprávu příslušnému vyučujícímu, podle zájmu a možností se pokusíme připravit případně stejnou aktivitu ještě v dalším termínu. 

Pravidla pro vzdělávací aktivity žáků 2. stupně: 

 1. Přítomnost ve škole je umožněna jen předem přihlášeným žákům a pouze v době vzdělávací aktivity, na kterou se přihlásili. Vstup zákonných zástupců ani jiných osob do budovy není možný. 
 2. Stravování ve školní jídelně pro žáky 6., 7. a 8. ročníku není možné, obědy jsou pro všechny automaticky odhlášeny. 
 3. Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je, že při příchodu na první vzdělávací akci odevzdá čestné prohlášení zákonných zástupců o tom, že žák nemá žádné příznaky akutního onemocnění a že vzal zákonný zástupce v úvahu vymezení rizikových skupin v souvislosti s onemocněním COVID-19, a také čestné prohlášení, že se zákonný zástupce seznámil s pravidly účasti žáka na vzdělávacích aktivitách,  bere je na vědomí a souhlasí s nimi. Prohlášení musí být aktuální, tedy datovaná v den konání první vzdělávací akce, které se žák účastní, nebo nejvýše jeden den před konáním této akce. Formuláře  obou prohlášení jsou ke stažení na konci tohoto článku, pokud si je zákonný zástupce nemůže vytisknout, budou formuláře k dispozici při vstupu do školy. 
 4. Žáci přichází před budovu školy nejdříve 10 minut před začátkem vzdělávací aktivity (uvedeno v rozvrhu ve Škole OnLine), zde vyčkají na pokyn pracovníka školy. Do budovy vstupuje celá skupina společně, a to v době začátku aktivity.Pozdější vstup do budovy není možný. Po skončení aktivity(aktivit) žáci opustí v doprovodu pracovníka školy budovu školy, tím okamžikem přebírají nad žákem zodpovědnost zákonní zástupci, škola dále nezajišťuje dozor ani dohled nad žáky. 
 5. Před budovou školy i po dobu pobytu ve škole žák dodržuje stanovené odstupy od dalších osob (2 metry, minimálně 1,5 metru při sezení ve třídě), pokud je vzdálenost mezi ním a další osobou menší než 2 metry, musí mít zakrytá ústa a nos rouškou. Roušku také používá při pohybu a pobytu ve společných prostorách školy a dále podle pokynů pracovníků školy. Rouškou vybaví každého žáka zákonný zástupce, každý žák má i sáček na odkládání roušky. 
 6. Po příchodu do školy, po použití WC i v dalších případech podle pokynů pracovníka školy žák provádí dezinfekci rukou. 
 7. Žáci se ve škole pohybují jen ve vymezeném prostoru. 
 8. Pokud žák bude porušovat tato stanovená pravidla, upozorní na to škola zákonné zástupce. V případě opakovaných závažných porušení pravidel může škola přistoupit k tomu, že žákovi dále neumožní docházet na vzdělávací aktivity do školy. 
 9. Pokud má žák příznaky akutního onemocnění při příchodu do školy, nemůže vstoupit do budovy, zákonní zástupci budou v tom případě vyzváni, aby si žáka před budovou školy vyzvedli. Pokud se tedy u žáka objeví příznaky akutního onemocnění (případně pokud přišel do kontaktu s někým, kdo onemocněl), zůstane žák doma, vzdělávací aktivity se neúčastní. Jestliže se u žáka objeví příznaky onemocnění v době pobytu ve škole, vyčká v izolační místnosti na příchod zákonného zástupce, který si ho na základě výzvy ze školy urychleně vyzvedne. 
 10. V případě, že se žák nemůže účastnit aktivity, na kterou byl přihlášen, omluví jeho nepřítomnost zákonný zástupce příslušnému vyučujícímu předem zasláním zprávy v systému Škola OnLine nebo e-mailem. 

 

 

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content