Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče,

 níže naleznete ke stažení formuláře potřebné pro přijímací řízení na střední školy a také aktualizované informace k průběhu přijímacího řízení. S dotazy se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Helenu Černou, která má ve škole na starosti přijímací řízení a vše, co s ním souvisí (cerna@lobkovicovo.cz).  Informace k průběhu přijímacího řízení najdete také v tomto dokumentu vydaném ministerstvem školství.

 Formuláře ke stažení

Přihláška ke studiu na střední škole

Formulář pro potřeby ZŠ – vybrané střední školy

Formulář pro potřeby ZŠ – odevzdaný zápisový lístek

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020-2021

 Také v roce 2021 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů zakončených maturitní zkouškou. Proběhnou v polovině dubna, přihlášky je nutno podat už do 1. března 2021.

Přihlášky

 • Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče k rukám ředitele střední školy
 • V prvním kole je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky, které musí být vyplněny shodně (pořadí škol na 1. i 2. přihlášce je ve stejném pořadí)
 • Vytištěné a předvyplněné přihlášky obdrží žáci 9. roč., popř. 5. a 7. roč. od paní uč. Černé, resp. s vysvědčením za 1. pol. od třídního učitele. Škola vyplní pouze druhou stranu přihlášky (známky), přední vyplňují zákonní zástupci dítěte.
 • Pro potřebu ZŠ prosím vyplňte formulář – 1. kolo přijímacího řízení, který žáci obdrželi od paní uč. Černé v prosinci. Vyplněný ho pošlete mailem na cerna@lobkovicovo.cz nejpozději do 20. 1. 2021.

(pokud žák tento formulář neodevzdá, obdrží základní školou vyplněnou přihlášku bez SŠ, kam se bude hlásit, tj. školy si pak musí žák vyplnit sám ručně)

 • Pokud během studia na ZŠ získal žák diplomy za vědomostní či sportovní soutěže, dodá kopie paní učitelce Černé nejpozději do 27. 1. 2021 a ta je zapíše na zadní strany přihlášek a přidá jako přílohu k přihláškám.
 • Na střední školu se podává pouze přihláška, která je opatřena razítkem a podpisem ředitelky ZŠ
 • Přihlášku nechte potvrdit lékařem, pokud to SŠ vyžaduje
 • Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření (vlastnoruční podpis)
 • Podáním přihlášky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke vzdělání bez talentové zkoušky
 • Přihlášky ke studiu na dalším typu školy podávají všichni žáci 9. roč.

Podávání přihlášek

Ten, kdo jde na školy s talentovou zkouškou, musí vyplněnou a základní školou potvrzenou přihlášku odevzdat do 30.11.2020 na zvolenou školu. (na školy lze přihlášky donést osobně, popř. poslat doporučeně poštou) Je vhodné si na SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky, při zaslání poštou si uschovat podací lístek

 

Termíny přijímacích zkoušek

www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

·       U oborů s talentovými zkouškami od 2. ledna do 15. ledna 2021

·       Talentové zkoušky na konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2021

·       Jednotné přijímací zkoušky se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech v období od 12.4.2021 – 28.4.2021; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22.4.do 30.4.2021

·       Každý uchazeč může konat jednotnou zkoušku dvakrát, v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě

   Náhradní termíny (nutná písemná omluva do tří dnů)

·       Jednotné zkoušky – 12.5.2021 a 13.5.2021

Zápisový lístek (ZL)

Zákonný zástupce žáka, který je v 9. ročníku, ale i rodiče dětí z 5. a 7. ročníku pokud úspěšně složí přijímací zkoušky na SŠ, osobně obdrží na jeden školní rok od ZŠ prostřednictvím výchovné poradkyně (Mgr. H. Černé) pouze jeden potvrzený zápisový lístek/dítě. (na základě podpisu a zapsání ČOP)

Po obdržení rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí žáka je ZL nutné do 10 pracovních dnů odevzdat na střední školu.

Jak vyplnit zápisový lístek (na webových stránkách školy www.lobkovicovo.cz bude vyvěšen vzor vyplněného ZL)

Instrukce k vyplnění zápisového lístku:
 • JMÉNO
 • DATUM NAROZENÍ A ADRESA – doplnit údaje Vašeho dítěte
 • STÁT – stačí uvést ČR
 • JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – stačí uvést jednoho z rodičů, stejně jako jste již uvedli na přihlášce
 • ZAPISUJI UVEDENÉHO … NA ŠKOLNÍ ROK – 2021/2022
 • NÁZEV ŠKOLY, KÓD A NÁZEV OBORU – opište z rozhodnutí o přijetí, které Vám pošle střední škola
 • DATUM – podpisu
 • PODPISY
  • 1x zákonného zástupce
  • 1x žáka
 • ZRUŠENÍ ZÁPISU – nevyplňovat (až v případě, že budete přenášet zápisový lístek na jinou školu – po úspěšném vyřízení odvolání)

Vzít zpět odevzdaný zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.

 • Výjimkou je případ, kdy je odvolání žáka proti nepřijetí úspěšné.
 • Dokladem pro zpětné vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • V takovém případě vyplníte druhou tabulku a odevzdáte střední škole.

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).

Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky).

Termíny vyzvednutí  ZL:  

pro rodiče žáků 9. roč.:   11. 3. 2021 od 16. hod. v učebně HV ve 3. poschodí, popř.

individuálně po domluvě (nejlépe přes ŠOL, mailem cerna@lobkovicovo.cz )

pro rodiče žáků 5. a 7. roč. až po přijetí na SŠ  individuálně po domluvě (nejlépe přes ŠOL, mailem cerna@lobkovicovo.cz )

Vyhodnocení přijímacího řízení

 • Hodnocení přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60%
 • Uchazeči se započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a matematiky
 • Po přijímacích zkouškách ředitel SŠ povinen zveřejnit seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a také na webových stránkách školy

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 • Zveřejněný seznam obsahuje datum zveřejnění – velmi důležité!
 • Ředitel školy nemá povinnost oznamovat úspěšným uchazečům písemně rozhodnutí o přijetí
 • Písemně musí zaslat rozhodnutí o nepřijetí pouze neúspěšným uchazečům

 

 V případě přijetí na SŠ 

 • Do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí se musí doručit na zvolenou SŠ zápisový lístek
 • Nepotvrdíte-li odevzdáním ZL úmysl vzdělávat se na dané SŠ, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí

Uplatnění ZL

 • ZL může podle zákona uchazeč uplatnit pouze jednou
 • Zpětvzetí ZL je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo nově pokud má uchazeč záměr uplatnit jej ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání ZL je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo o přijetí na obor bez talentové zkoušky

V případě nepřijetí na SŠ (odvolání uchazeče)

 • Do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele/ředitelky SŠ odvolání. Vzor odvolání najdete na internetu.
 • Doporučuji okamžitě hledat další možnosti – v dalších kolech je totiž možné podávat neomezený počet přihlášek, je proto nutné sledovat, které SŠ vypisují druhé nebo další kola přijímacího řízení, v tomto případě se v každé přihlášce vyplňuje pouze jedna škola (jedna kolonka)
 • Do druhého kola již škola přihlášky nedává, zákonní zástupci je vyplní a nechají ověřit známky např. na Czech Pointu. (nevyplněné formuláře budou k dispozici na webových stránkách školy lobkovicovo.cz)

 Zdroje užitečných informací

 • msmt.cz
 • atlasskolstvi.cz
 • infoabsolvent.cz
 • cermat.cz
 • Vzor odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ
 • PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU NA SŠ:
  – Přihláška pro denní studium ve střední škole – růžová
  – Přihláška do oboru s talentovou zkouškou – modrá

+ webové stránky jednotlivých SŠ

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitní zkouškou.

Koho se jednotné testy netýkají

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia 
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. – 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. – 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Co vás v testech CERMAT čeká

Testy se skládají z matematiky a českého jazyka a literatury a jsou připraveny v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory studia.

Testy jsou v papírové podobě.

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí „multiple-choice“, přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo dichotomické „ano-ne“ úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování máte 60 minut.

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí „multiple-choice“, přiřazovací a dichotomické „ano-ne“ úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2021

Pro jaký typ studia

1. termín

    2. termín

Čtyřleté studium (pro 9. ročníky)

12. 4. 2021

     13. 4. 2021

Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia)

14. 4. 2021

     15. 4. 2021

Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory

12. 5. 2021

     13. 5. 2021

Hodnocení testů

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Jak se připravit na testy CERMAT

Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet. Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na našem webu.

Pokud máte v matematice rezervy, připravte se v online kurzu z matematiky pro přijímačky na osmiletá gymnázia. Procvičíte si testy, můžete se podívat na vysvětlující videa u témat, kterým nerozumíte.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content