Hodnocení žáků za 1. pololetí a předávání vysvědčení

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a předání vysvědčení proběhne podle Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, konkrétně takto:

  • Hodnocení žáků proběhne v souladu s klasifikačním a školním řádem, vyučující budou žáky hodnotit klasifikací, případně slovně. Slovní hodnocení vyučující použijí zejména v případech doporučených ministerstvem školství (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří distanční výuku zvládali s obtížemi, žáci, kteří se s obtížemi zapojovali do distanční výuky). U žáků, kteří si podávají přihlášky ke studiu na střední školy a víceletá gymnázia, je nutné kvůli přijímacímu řízení použít klasifikaci.
  • Hodnocení za 1. pololetí se uzavírá 26. ledna, kdy proběhne klasifikační pedagogická rada.
  • Výpis z vysvědčení bude vydán 28. ledna těm žákům, kteří se budou vzdělávat prezenčně. (Předpokládáme, že půjde o žáky 1. a 2. ročníku.) Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, dostanou výpis z vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den ode dne, kdy se vrátí k prezenční výuce. O hodnocení na pololetním vysvědčení budou žáci a zákonní zástupci informováni 28. ledna prostřednictvím Školy OnLine.
  • Přihlášky ke studiu na střední škole budou v případě, že 28. ledna nebude možné předávat výpisy z vysvědčení, předány jiným způsobem, škola bude o konkrétním způsobu předání přihlášky informovat zákonné zástupce žáků 9. ročníku a také zákonné zástupce žáků 5. a 7. ročníku, kteří o vydání přihlášky požádali. 
  • Žáka, který má vysoký počet absencí, nemusí škola v souladu se školním řádem ke dni 28. ledna hodnotit, ředitelka školy pak rozhodne o hodnocení žáka v náhradním termínu, tak jak je to běžné v jiných klasifikačních obdobích.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content