Informace k testování žáků na onemocnění covid-19

AKTUALIZOVÁNO – JINÉ TESTOVACÍ SADY

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost škol zajistit testování zaměstnanců i žáků, pro žáka platí, že  je nezbytnou podmínkou pro účast na prezenční výuce to, že se podrobí preventivnímu testování s negativním výsledkem. 

Pokud se žák neúčastní prezenční výuky proto, že se neúčastnil testováníje jeho absence z tohoto důvodu omluvena, ale škola nemá povinnost zajistit pro žáka distanční výuku. Škola takovému žákovi poskytuje studijní podporu (např. zasílání úkolů). 

Testování probíhá samoodběrem, využívány jsou k němu preventivní neinvazivní antigenní testyPrůběh testování je vysvětlen v tomto instruktážním videu (ZDE) a v tomto instruktážním letáku (ZDE). Od pondělí 26. dubna bude škole dodáván jiný typ neinvazivního antigenního testu, test Singclean. Způsob samoodběru je podobný, ale liší se způsob vyhodnocování, instruktážní videa k testu Singclean ZDE (zkrácená verze videa pro samoodběr prováděný dítětem, verze pro odběr s asistencí rodiče a plná verze videa pro školy),  instruktážní leták k testu Singclean ZDE. Testování ve školách je preventivní, není určeno pro osoby s příznaky onemocnění. Pokud má žák příznaky onemocnění (přehled příznaků ZDE), zůstane v domácím léčení, rodiče kontaktují dětského lékaře a řeší s ním další postup. 

Při testování žáků přípravných tříd a žáků 1. až 3. ročníku je umožněna asistence zákonného zástupce (případně jiné osoby, kterou zákonný zástupce pověří). Asistenci škola také umožňuje výjimečně v dalších individuálních případech, pokud žák není schopen z důvodů indispozic fyzických či jiných provést samoodběr sám. Škola musí zorganizovat testování dětí s asistencí dalších osob tak, aby byly dodrženy všechny hygienické podmínky, nedocházelo k rizikovému kontaktu těchto asistujících osob s dalšími žáky a zaměstnanci apod. To je poměrně dost obtížné zejména vzhledem k prostorovým možnostem školyale také náročné na čas, a to pro asistující osoby. Žádáme Vás proto, abyste zvážili, zda Vaše dítě potřebuje podporu rodiče (pověřené osoby) při testování. Testování ve škole připravujeme tak, abychom pro děti zajistili jak potřebnou instruktáž, tak dohled a podporu pedagogických pracovníků. 

Škola výsledky testů eviduje, o pozitivním výsledku testu vydává potvrzení vždy, o negativním výsledku testu vydá škola potvrzení na požádání. Po uplynutí stanovené doby škola tyto záznamy skartuje. Údaje o žácích škola nikam dále nepředává, hlásí pouze počty. Výjimkou je pouze hlášení krajské hygienické stanici, kterou je škola povinna informovat o výskytu onemocnění. 

Testování probíhá dvakrát týdně, stanovené testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. Testování se provádí vždy po příchodu žáka do školy, pokud tedy v testovací dny přijde žák do školy později, provede si test po příchodu. V případě, že žák je ve škole nepřítomen v testovací den, provede test v jiný den po svém příchodu do školy. Dále je pak testován s ostatními podle harmonogramu školy. 

Testováni nejsou žáci, kteří: 

 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud nemají příznaky onemocnění covid-19 
 • absolvovali z důvodu onemocnění covid-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí  prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva nebo laboratorní zpráva v listinné nebo v elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Postup v případě pozitivního výsledku testu: 

 • Žák s pozitivním výsledkem testu odejde do izolační místnosti, škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě co nejdříve odvedli. Škola předá zákonným zástupcům potvrzení o pozitivním výsledku testu 
 • Zákonný zástupce neprodleně informuje (telefonicky, jiným dálkovým způsobem) dětského lékaře. Lékař vyplní žádanku na konfirmační test metodou RT-PCR. Do výsledku testu je dítě v domácí izolaci 
 • Výsledek testu sdělí zákonný zástupce co nejdříve škole. Pokud je výsledek negativní, může se žák vrátit k prezenčnímu vzdělávání. Vrátit se také může po ukončení izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá dětský lékař.  
 • Ostatní žáci, kteří byli v kontaktu s žákem s pozitivním výsledkem testu nemusí do izolace, pokud se tak stane při testování v první den výuky v týdnu (v pondělí). Pokud se tak stane v jiný den a žák s pozitivním výsledkem byl s nimi v kontaktu v uplynulých 2 dnech, je izolována celá skupina žáků. Škola vyzve zákonné zástupce, aby si děti co nejdříve odvedli ze školy. Do zjištění výsledku konfirmačního testu u žáka s pozitivním výsledkem zůstávají tito žáci doma v domácí izolaci.  
 • Pokud je výsledek konfirmačního testu žáka s pozitivním výsledkem AG testu negativní, sdělí škola zákonným zástupcům všech ostatních žáků ze třídy, že se mohou vrátit k prezenční výuce a že nejsou třeba žádná opatření. 
 • Pokud je výsledek konfirmačního testu žáka s pozitivním výsledkem AG testu také pozitivní, sdělí škola tuto skutečnost zákonným zástupcům ostatních žáků ve třídě a zároveň podá hlášení krajské hygienické stanici, která rozhodně o karanténních opatřeních. 
 • Podle školského zákona zajišťuje škola distanční výuku ve třídě v případě, že se izolace nebo karanténa týká více jak poloviny žáků třídy. Pokud se opatření týkají menšího počtu žáků třídy, je jim poskytována studijní podpora (zasílání úkolů a studijních materiálů, podle možností připojení k výuce na dálku apod.). 

Jak bude testování ve škole organizováno: 

 • V testovacích dnech (pondělí, čtvrtek) bude testování probíhat ráno po příchodu žáků ve třídách. 
 • V případě, že bude dítěti asistovat zákonný zástupce (pověřená osoba), uskuteční se testování na vyhrazených testovacích místech, respektujte prosím  pokyny pracovníků školy, kteří budou testování organizovat. 
 • Individuální testování žáka (při pozdějším příchodu, v jiný den po absenci) bude probíhat ve třídě. Pokud by měl takovému žákovi asistovat zákonný zástupce, připraví škola pro toto testování vyhrazené testovací místo. 

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content