Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 3. května

Z rozhodnutí vlády dochází od 3. května ke změně v provozu škol a v organizaci výuky – rotační (střídavou) výuku mají i žáci 2. stupně. Třídy 2. stupně se tedy připojují ke schématu střídání tříd, které platí pro 1. stupeň, v prvním týdnu střídání (od pondělí 3. května) mají třídy A distanční výuku, třídy B prezenční výuku. Mění se také opatření , která se týkají sportovních aktivit ve škole a změny nastávají také v testování žáků. 

Od 3. května do odvolání platí následující:

Ochrana dýchacích cest při pobytu ve škole 

 • Pracovníci školy (případně další dospělé osoby) – respirátor  
 • Žáci (včetně žáků přípravných tříd) – respirátor nebo chirurgická rouška 
 • Při sportovních aktivitách ve škole není ochrana dýchacích cest třeba 
 • Žádáme rodiče o spolupráci – vybavte prosím dítě také náhradními respirátory/rouškami (alespoň 2 náhradní) a sáčkem na ukládání roušky/respirátoru

Další důležitá hygienická pravidla 

 • dodržování bezpečných rozestupů, 
 • homogenita skupin, 
 • mytí a dezinfekce rukou, 
 • dezinfekce povrchů a prostor školy, 
 • časté větránív chladném počasí myslete na dostatečné oblečení dětí. 

Pravidelné preventivní testování 

 • Testování je podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce. 
 • Žáci 1. stupně a přípravné třídy se testují jednou týdně, v pondělí (nebo první den v týdnu, kdy přijdou do školy).
 • Žáci 2. stupně se testují dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek (nebo v první den, kdy přijdou do školy), pokud budou k dispozici PCR testy, bude probíhat testování jednou týdně.
 • Pokud žák přijde v testovací den do školy později, ohlásí se třídnímu učiteli, který zajistí provedení testu.
 • Pokud žák v testovací den ve škole není přítomen, ohlásí se při příchodu do školy třídnímu učiteli, který zajistí provedení testu.
 • Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o výsledku testu pro doložení negativního výsledku ve službách nebo v amatérském sportu apod.(zákonný zástupce dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením).
 • Více informací ZDE 

Organizace výuky 

 • Přípravná třída se vzdělává prezenčně (ve škole).
 • Žáci 1. a 2. stupně se vzdělávají rotačně (střídavě) tak, že vždy mají jeden týden prezenční výuky a jeden týden distanční výuky.
 • Třídy B (obou stupňů) mají prezenční výuku v sudém týdnu školního roku (od 3. 5.), třídy A v lichém týdnu školního roku (od 10. 5.), třídy na pracovišti Perunova mají střídání po ročnících.
 • Jsou možné sportovní činnosti venku.
 • Škola nevydává potvrzení pro ošetřovné. Více informací o ošetřovném ZDE 

Režim školy a provoz školní družiny 

 • Příchod žáků 1. stupně do školy je možný od 7.30, v testovací dny (pondělí) doporučujeme přijít v dostatečném předstihu před začátkem vyučování.
 • Příchod žáků 2. stupně je možný od 7.40, v testovací dny (pondělí, čtvrtek) dodržte prosím čas příchodu v 7.40, aby bylo možné provést testování před začátkem vyučování.
 • Provoz školní družiny končí v 16.30. 
 • Ranní a večerní družinu není možné zajistit (důvodem je homogenita skupin). 
 • Vstup třetích osob (včetně zákonných zástupců) do prostor školy není možný, výjimkou jsou závažné odůvodněné případy, ovšem za přísného dodržení hygienických pravidel a tak, aby docházelo jen k minimálnímu kontaktu s dalšími osobami. 

Postup při výskytu příznaků onemocnění nebo při pozitivním výsledku testu 

 • Osoby s příznaky akutního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy, stejně tak osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa. 
 • Pokud se u žáka projeví příznaky akutního onemocnění v době jeho pobytu ve škole, bude izolován v izolační místnosti, škola informuje zákonného zástupce a vyzve ho, aby si dítě co nejdříve ze školy odvedl. 
 • Postup v případě pozitivního výsledku preventivního testu ZDE 

Školní jídelna 

 • Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně, a to za dodržení hygienických pravidel, provoz školní jídelny je tomu uzpůsoben (doba oběda pro jednotlivé třídy může být posunuta).
 • Žáci na distanční výuce mají nárok vyzvednout si oběd ze školní jídelny do přinesených nádob, obědy je třeba přihlásit (žáci mají v době distanční výuky obědy automaticky odhlášené). Vyzvednout oběd nemůže osoba, která má nařízenou izolaci, karanténu, nebo jeví příznaky akutního onemocnění. 

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí 

 • Škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupněv týdnu, kdy mají distanční výuku. 
 • Péči o tyto děti zajišťuje školní družina, dopoledne se děti zapojí do distanční výuky své třídy. 
 • O zařazení žáka do tohoto programu musí rodiče požádat ředitelku školy, je třeba doložit potvrzení zaměstnavatele. 
 • V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitelku školy (hrebikova@lobkovicovo.cz nebo prostřednictvím Školy OnLine), ta vás informuje o dalším postupu. 

Další články:

Aktuálně ve škole (26. týden)

pracoviště Lobkovicovo Sedmé ročníky jsou na týdenním lyžařský výcvikový kurz do Janova nad Nisou. V pondělí 26. 2. čeká 5.A a 5.B dopravní výchova. V

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content