Informace k provozu školy a k organizaci výuky od 3. května

Z rozhodnutí vlády dochází od 3. května ke změně v provozu škol a v organizaci výuky – rotační (střídavou) výuku mají i žáci 2. stupně. Třídy 2. stupně se tedy připojují ke schématu střídání tříd, které platí pro 1. stupeň, v prvním týdnu střídání (od pondělí 3. května) mají třídy A distanční výuku, třídy B prezenční výuku. Mění se také opatření , která se týkají sportovních aktivit ve škole a změny nastávají také v testování žáků. 

Od 3. května do odvolání platí následující:

Ochrana dýchacích cest při pobytu ve škole 

 • Pracovníci školy (případně další dospělé osoby) – respirátor  
 • Žáci (včetně žáků přípravných tříd) – respirátor nebo chirurgická rouška 
 • Při sportovních aktivitách ve škole není ochrana dýchacích cest třeba 
 • Žádáme rodiče o spolupráci – vybavte prosím dítě také náhradními respirátory/rouškami (alespoň 2 náhradní) a sáčkem na ukládání roušky/respirátoru

Další důležitá hygienická pravidla 

 • dodržování bezpečných rozestupů, 
 • homogenita skupin, 
 • mytí a dezinfekce rukou, 
 • dezinfekce povrchů a prostor školy, 
 • časté větránív chladném počasí myslete na dostatečné oblečení dětí. 

Pravidelné preventivní testování 

 • Testování je podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce. 
 • Žáci 1. stupně a přípravné třídy se testují jednou týdně, v pondělí (nebo první den v týdnu, kdy přijdou do školy).
 • Žáci 2. stupně se testují dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek (nebo v první den, kdy přijdou do školy), pokud budou k dispozici PCR testy, bude probíhat testování jednou týdně.
 • Pokud žák přijde v testovací den do školy později, ohlásí se třídnímu učiteli, který zajistí provedení testu.
 • Pokud žák v testovací den ve škole není přítomen, ohlásí se při příchodu do školy třídnímu učiteli, který zajistí provedení testu.
 • Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o výsledku testu pro doložení negativního výsledku ve službách nebo v amatérském sportu apod.(zákonný zástupce dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením).
 • Více informací ZDE 

Organizace výuky 

 • Přípravná třída se vzdělává prezenčně (ve škole).
 • Žáci 1. a 2. stupně se vzdělávají rotačně (střídavě) tak, že vždy mají jeden týden prezenční výuky a jeden týden distanční výuky.
 • Třídy B (obou stupňů) mají prezenční výuku v sudém týdnu školního roku (od 3. 5.), třídy A v lichém týdnu školního roku (od 10. 5.), třídy na pracovišti Perunova mají střídání po ročnících.
 • Jsou možné sportovní činnosti venku.
 • Škola nevydává potvrzení pro ošetřovné. Více informací o ošetřovném ZDE 

Režim školy a provoz školní družiny 

 • Příchod žáků 1. stupně do školy je možný od 7.30, v testovací dny (pondělí) doporučujeme přijít v dostatečném předstihu před začátkem vyučování.
 • Příchod žáků 2. stupně je možný od 7.40, v testovací dny (pondělí, čtvrtek) dodržte prosím čas příchodu v 7.40, aby bylo možné provést testování před začátkem vyučování.
 • Provoz školní družiny končí v 16.30. 
 • Ranní a večerní družinu není možné zajistit (důvodem je homogenita skupin). 
 • Vstup třetích osob (včetně zákonných zástupců) do prostor školy není možný, výjimkou jsou závažné odůvodněné případy, ovšem za přísného dodržení hygienických pravidel a tak, aby docházelo jen k minimálnímu kontaktu s dalšími osobami. 

Postup při výskytu příznaků onemocnění nebo při pozitivním výsledku testu 

 • Osoby s příznaky akutního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy, stejně tak osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa. 
 • Pokud se u žáka projeví příznaky akutního onemocnění v době jeho pobytu ve škole, bude izolován v izolační místnosti, škola informuje zákonného zástupce a vyzve ho, aby si dítě co nejdříve ze školy odvedl. 
 • Postup v případě pozitivního výsledku preventivního testu ZDE 

Školní jídelna 

 • Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně, a to za dodržení hygienických pravidel, provoz školní jídelny je tomu uzpůsoben (doba oběda pro jednotlivé třídy může být posunuta).
 • Žáci na distanční výuce mají nárok vyzvednout si oběd ze školní jídelny do přinesených nádob, obědy je třeba přihlásit (žáci mají v době distanční výuky obědy automaticky odhlášené). Vyzvednout oběd nemůže osoba, která má nařízenou izolaci, karanténu, nebo jeví příznaky akutního onemocnění. 

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí 

 • Škola zajišťuje péči o děti zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupněv týdnu, kdy mají distanční výuku. 
 • Péči o tyto děti zajišťuje školní družina, dopoledne se děti zapojí do distanční výuky své třídy. 
 • O zařazení žáka do tohoto programu musí rodiče požádat ředitelku školy, je třeba doložit potvrzení zaměstnavatele. 
 • V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitelku školy (hrebikova@lobkovicovo.cz nebo prostřednictvím Školy OnLine), ta vás informuje o dalším postupu. 

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content