Školní program proti šikaně a kyberšikaně

Vážení rodiče, 

dlouhodobě usiluje o to, aby se všechny děti cítily ve škole bezpečně, pracujeme na tom, aby ve škole vládlo pozitivní klima a bezpečné a zdravé vztahy.  Nicméně žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.  

Využít lze také možnost anonymního oznámení v aplikaci NENECH TO BÝT. Naše škola se zapojila do tohoto projektu, jehož smyslem je nabídnout žákům i rodičům dostupný bezpečný prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu ubližováno. Jedná se tedy o nástroj v prevenci šikany na školách, on-line schránku důvěry. Projekt podporuje ministerstvo školství, Linka bezpečí a Pedagogicko-psychologická poradna Brno. K dispozici je i aplikace pro mobilní telefony. 

Oznámení můžete zaslat prostřednictvím tohoto odkazu:  Nenech to být. 

 

Při řešení šikany a kyberšikany postupujeme podle tohoto školního programu: 

Školní strategie řešení šikany a kyberšikany  

Program je vypracován na základě Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních a dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.  

Škola se zaměřuje především na prevenci šikany jednak podporou pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky, jednak zajišťováním vhodných odborně vedených preventivních programů. Všichni učitelé, zejména pak třídní učitelé, sledují atmosféru a dění ve třídách, spolupracují na zajištění bezpečného prostředí ve škole. Podpora solidarity, tolerance, vzájemného respektu, rozvoj spolupráce jsou začleněny do školního vzdělávacího programu. Důležitým prvkem prevence šikany jsou třídnické hodiny.  

Ve školním a klasifikačním řádu jsou stanovena výchovná opatření, která lze použít při řešení šikany. Zároveň jsou nastavena taková pravidla, která vedou k vytváření bezpečného a přátelského prostředí ve škole. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou si vědomi závažnosti problému a nepodceňují ani drobné signály o možné šikaně mezi žáky. Důležitým preventivním opatřením je i účinný dohled a dozor pedagogů.  

Prevenci šikany a řešení vzniklých problémů se věnuje užší realizační tým, který tvoří vedení školy, školní metodik prevence (ŠMP), výchovný poradce, zástupci třídních učitelů z 1. a 2. stupně a vedoucí vychovatelka školní družiny. Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště (školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální pedagog), které poskytuje poradenské služby rodičům i žákům a konzultace a metodickou pomoc pedagogům obou stupňů i mateřské školy. V případě potřeby škola využívá možnost spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SVP aj.). V závažnějších případech škola informuje OSPOD, je si vědoma své oznamovací povinnosti vůči orgánům činným v trestním řízení. Škola při prevenci a řešení šikany spolupracuje s rodiči, předává jim potřebné informace. 

Krizový plán pro řešení šikany ve škole:  

Podle typu šikany (viz metodický pokyn) existují dva možné scénáře řešení pro základní školu a scénář pro mateřskou školu.  

  1. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu

– zachycení signálu o šikaně pedagogem, přijetí informace od žáků či rodičů, vyhodnocení informací, předání informací školnímu metodikovi prevence, třídnímu učiteli, vedení školy  

– posouzení dostupných informací a odhad závažnosti problému, stanovení formy šikany, příprava konkrétního postupu dle situace (ŠMP ve spolupráci s třídním učitelem, vedením školy, dalšími pedagogy působícími ve třídě)  

– rozhovor s těmi, kteří šikanu oznámili, rozhovor s oběťmi  

– nalezení svědků, rozhovor s nimi  

– zajištění ochrany obětem  

– vyhodnocení získaných informací, podle toho rozhovor s agresory buď směřují k metodě usmíření, nebo k metodě vnějšího nátlaku  

– realizace zvolené metody řešení – buď metoda usmíření, nebo metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor, výchovná komise, potrestání agresorů)  

– třídnická hodina, na které buď proběhne usmíření, nebo bude oznámeno potrestání agresorů  

– jednání s rodiči oběti, případně zprostředkování odborné péče o oběť  

– jednání s rodiči agresorů (pokud neproběhlo dříve v rámci řešení metodou vnějšího nátlaku), případně zprostředkování odborné péče  

– další práce s agresory (náhled na vlastní chování, motivy, zprostředkování odborné péče)  

– práce s třídním kolektivem směřující k nápravě vztahů ve třídě, překonání případných traumat svědků (tzv. mlčící většiny)  

– informování rodičů na třídní schůzce (může být svolána mimořádná)  

  1. Scénář řešení pokročilé šikany (s neobvyklou formou) – např. výbuch skupinového násilí, třídní lynčování apod.

– rychlý odhad závažnosti a formy šikany, zvládnutí vlastního šoku pedagoga, volba dalšího postupu podle situace  

– bezprostřední zásah pedagoga k záchraně oběti, zajištění nutné spolupráce dalších pedagogů (např. na poschodí)  

– předání informace vedení školy, školnímu metodikovi prevence, třídnímu učiteli, vyhodnocení informace a stanovení dalšího postupu  

– opatření směřující k tomu, aby bylo agresorům znemožněno domluvit si nepravdivé výpovědi, ovlivňovat svědky  

– pomoc a podpora oběti, zprostředkování odborné pomoci (lékařské, krizová intervence)  

– nahlášení události policii, navázání spolupráce s dalšími institucemi (PPP, SVP, OSPOD)  

– informace rodičům  

– zahájení vyšetřování události rozhovory s obětí a informátory  

– nalezení dalších svědků (mezi nespolupracujícími vybereme nejslabší články), rozhovory se svědky (lze přistoupit i ke konfrontaci)  

– rozhovor s agresory, případně konfrontace agresorů (nikdy konfrontace agresorů s obětí)  

– jednání s rodiči individuální, třídní schůzka  

– práce s agresory (náhled vlastního chování, zprostředkování odborné péče), potrestání agresorů  

– práce s třídním kolektivem, náprava vztahů ve třídě, překonání traumat svědků Při řešení obou typů šikany spolupracuje ŠMP s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky, v případě potřeby jsou kontaktovány i další instituce s žádostí o pomoc (PPP, SVP, případně neziskové organizace).  

Po uzavření případu je provedeno důkladné vyhodnocení situace, jejích příčin s cílem najít opatření, díky nimž se bude výskyt podobných případů minimalizovat.  

Specifickou formou šikany je kyberšikana, v tomto případě je třeba rozlišit, zda k ní došlo přímo ve školním prostředí, nebo ne. Pokud ke kyberšikaně dojde v době vyučování, na půdě školy, je řešena podobným postupem jako jiné případy šikany, samozřejmě s ohledem na její specifika. Jestliže škola získá informace o možné šikaně, ke které došlo mimo školu, ale týká se žáka (žáků) školy, škola informuje o této skutečnosti zákonné zástupce dotčených žáků. Škola také poskytne informace o možnostech řešení a další poradenské služby jak žákům, tak zákonným zástupcům.  

  1. Scénář ochrany dětí před šikanou v mateřské škole

Pedagog vyhodnotí informace získané od rodičů, informátorů, obětí i z vlastního pozorování a zvolí vhodný způsob nápravy. Vybírá přitom z následujících metod, které je dobré i kombinovat:  

– Rozhovor s dítětem, které ostatním ubližuje, upozornit ho na to, že porušuje pravidla, vysvětlit, v čem je jeho chování nesprávné, jak jinak by mělo postupovat v těchto situacích, vše srozumitelně, přiměřeně věku. Jakmile dojde i k malému zlepšení chování, oceníme to.  

– Zavedení ochranného režimu oběti v podobě intenzivnějšího dozoru, v závažnějších případech je možné oddělit oběť a útočníka (převedení do jiného oddělení). Nepřistupujeme ke konfrontaci oběti a útočníka.  

– Práce se skupinou směřující k podpoře spolupráce, volíme kooperativní techniky místo soutěživých. Posilujeme žádoucí vzory chování, umožníme dětem získat vhled do pocitů tomu, komu je ubližováno (pohádky, příběhy, jejich dramatizace).  

– Rozhovor s rodiči agresora (až po zmapování situace), snažíme se je především získat pro spolupráci, jejímž cílem je změna chování dítěte, nastolení žádoucích forem chování. S rodiči útočníka by měl mluvit pedagog, přímé rozhovory rodiče oběti a útočníka nejsou vhodné. Pedagog vždy informuje o situaci zástupkyni ředitelky pro předškolní vzdělávání. Pedagogové MŠ mohou také kontaktovat ŠMP, konzultovat možné řešení situace, společně mohou i vést rozhovory s rodiči a případně jim zprostředkovat odbornou péči.  

Ohlašovací povinnost školy:  

Pokud dojde v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR (případně na státní zastupitelství). Dále škola nahlásí případy hlášené Policii ČR (státnímu zastupitelství) také příslušnému OSPOD. Škola ohlásí příslušnému OSPOD i případy, kdy nebyl zákonný důvod k hlášení Policii ČR (státnímu zastupitelství), ale jedná se i tak o závažný případ. Škola oznámí skutečnost, že došlo k šikaně zákonným zástupcům oběti i agresora.  

Nápravná opatření:  

Škola využívá běžná nápravná opatření stanovená ve školním a klasifikačním řádu (výchovná opatření, snížení známky z chování). Dále je možné přistoupit i k přeřazení žáka do jiné třídy či skupiny, pokud je to možné a vhodné. Rodičům agresora může být doporučena vhodná odborná péče, pedagogové rovněž dále s dítětem pracují, snaží se rozkrýt motivy jeho chování, což může být klíčem k nápravě, snaží se také, aby dítě získalo náhled na své chování. Pokud je to vhodné, škola umožní agresorovi individuální výchovný plán. Rodičům oběti škola předá kontakty na vhodnou odbornou pomoc. Třídní učitel se ve spolupráci s ŠMP, dalšími pedagogy případně přizvanými odborníky zaměří na nápravu situace ve třídě, dále pracuje s třídním kolektivem. 

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content