Odklad povinné školní docházky – informace pro rodiče

Odklad povinné školní docházky o jeden rok povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.  Žádost je třeba podat v době zápisu k povinné školní docházce, v tomto školním roce byl zápis vyhlášen na dny 10. a 11. 4. 2024. Bližší informace k termínu zápisu, jeho průběhu i k registraci naleznete v sekci věnované zápisům do 1. třídy. (ZDE)  Žádost je možné vygenerovat z aplikace pro online registraci k zápisu, formulář žádosti je také možné stáhnout z webových stránek školy (Žádosti, přihlášky, formuláře) nebo vyplnit přímo ve škole v době zápisu. 

K žádosti musí být přiložena dvě písemná doporučení: 

  1. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) 
  2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší věku 8 let. Ve školním roce před odloženým začátkem školní docházky (tedy v roce „odkladu”) se dítě může vzdělávat buď dále v mateřské škole, nebo v přípravné třídě základní školy, předškolní vzdělávání dítěte v posledním roce před začátkem povinné školní docházky je povinné. 

Pokud zákonný zástupce podá v době zápisu kompletní žádost o odklad (včetně obou potřebných doporučení), nemusí podávat současně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy). S žádostí o odklad lze zároveň podat žádost o zařazení do přípravné třídy.  

V případě, že v době zápisu zákonný zástupce dítěte nemá obě potřebná doporučení, může žádost o odklad podat bez těchto příloh, škola ho vyzve k doplnění žádosti, řízení o žádosti může být na potřebnou dobu přerušeno. V tomto případě ale platí, že zákonný zástupce musí podat také žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy), neboť mu takovou povinnost ukládá zákon (viz zákon č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).   

Průběh a organizaci zápisu k povinné školní docházce a vše, co souvisí s odkladem povinné školní docházky, řeší Vnitřní předpis školy pro přijímání k povinné školní docházce (zveřejněný na webových stránkách školy). 

Zákonní zástupci mohou to, jestli je jejich dítě dostatečně vyspělé pro úspěšné zahájení povinné školní docházky, konzultovat především s pedagogy v mateřské škole, s praktickým lékařem dítěte a s odborníky školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra). Poradenské zařízení si mohou zákonní zástupci zvolit, v městské části Praha 3 působí Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 10, se kterou škola úzce spolupracuje https://www.ppp3.cz/ . 

Při rozhodování o tom, zda požádat o odklad povinné školní docházky, mohou rodiče také využít rady a tipy pro rodiče, které naleznou na webových stránkách školy. 

Další články:

Aktuálně ve škole (42. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 17. 6. se od 16:00 uskuteční schůzka rodičů budoucích dětí v přípravné třídě (pracoviště Lobkovicovo).  V úterý 18. 6. se koná od 16:00

Aktuálně ve škole (41. týden)

pracoviště Lobkovicovo Tento týden probíhají obhajoby Absolventských prací 9. ročníku. V pondělí 10. 6. 8.B a 8.C navštíví Národní muzeum. V úterý 11. 6. od

Skip to content