Přípravná třída – přihlášky pro školní rok 2021/2022

V příštím školním roce 2021/2022 opět otevíráme dvě přípravné třídy základní školy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici. 

Přípravné třídy jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (viz § 47 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). 

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Písemnou žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě spolu s přiloženým doporučením školského poradenského zařízení podává zákonný zástupce dítěte na příslušném formuláři (formulář ke stažení ZDE). Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky ředitelem jiné školy, je třeba k žádosti přiložit také kopii rozhodnutí o povolení odkladu. Jestliže zákonný zástupce podá žádost bez potřebných příloh, bude vyzván, aby je doplnil, řízení o přijetí dítěte může být na potřebnou dobu přerušeno. 

Pro ověření totožnosti je třeba předložit také rodný list dítěte (u cizinců případně pas), při distančním podávání žádosti stačí přiložit neověřenou kopii. Škola také může požádat zákonného zástupce o předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas).  Pro ověření místa trvalého bydliště může škola požadovat také doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud ho bude třeba ověřit v rámci rozhodování o přijetí při velkém počtu uchazečů. 

Žádosti je možné podávat v období od 14. dubna do 30. dubna 2021. 

Zájem o přijetí do přípravné třídy projeví zákonný zástupce dítěte předběžnou registrací, která probíhá v rámci registrace k zápisu k povinné školní docházce. Registrace k zápisu není povinná, ale škola ji doporučujeRegistrace probíhá v době od 1. dubna do 13. dubna, přístup k registraci je ZDE (registrace je možná od 1. dubna).

Podle správního řádu začíná řízení o přijetí až přijetím žádosti, která je stvrzena podpisem zákonného zástupce. Možnosti podání žádosti jsou následující: 

  • datovou schránkou ; 
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ; 
  • jako přílohu běžného e-mailu, ovšem je nezbytné doručit do školy podepsanou žádost a její přílohy v písemné podobě do 5 dnů (poštou, osobně); 
  • osobně ve škole v době zápisu (14. a 15. dubna) nebo po dohodě v jiném termínu. 

Vzhledem k platným opatřením je omezen přístup cizích osob do budovy školy, osobní jednání ve škole a osobní podání žádosti je možné, ale je třeba si dopředu domluvit termín a čas schůzky.  

Pokud Vám závažné okolnosti znemožňují podání žádosti (karanténa, izolace, dlouhodobá nemoc), kontaktujte zástupkyni ředitelky B. Brožovou (brozova@lobkovicovo.cz, příp. telefon školy 267 310 706), která se s Vámi domluví na individuálním řešení záležitosti. Na zástupkyni ředitelky se obracejte rovněž v případě, že máte k přijímání do přípravné třídy či ke vzdělávání v přípravné třídě nějaké dotazy. 

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy (rozklikněte)

Informace o školském obvodu (spádové oblasti) ZDE

Základní informace o vzdělávání v přípravné třídě:

  • docházka do přípravné třídy je bezplatná,
  • přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky,
  • hlavním smyslem přípravné třídy je připravit děti s odkladem povinné školní docházky k bezproblémovému nástupu do 1. třídy,
  • výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin, je nastavena tak, aby byl zajištěn pozvolný přechod od režimu v mateřské školy na volnější režim základní školy,
  • děti se neklasifikují, rodiče jsou samozřejmě informováni o úspěších a pokrocích dítěte,
  • děti se mohou stravovat ve školní jídelně, po dohodě je možný i pobyt ve školní družině, úhrady za stravování a školní družinu jsou stejné jako pro žáky základní školy.

Další články:

Aktuálně ve škole (42. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 17. 6. se od 16:00 uskuteční schůzka rodičů budoucích dětí v přípravné třídě (pracoviště Lobkovicovo).  V úterý 18. 6. se koná od 16:00

Aktuálně ve škole (41. týden)

pracoviště Lobkovicovo Tento týden probíhají obhajoby Absolventských prací 9. ročníku. V pondělí 10. 6. 8.B a 8.C navštíví Národní muzeum. V úterý 11. 6. od

Skip to content