Jak přihlásit dítě do přípravné třídy

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Písemnou žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě spolu s přiloženým doporučením školského poradenského zařízení podává zákonný zástupce dítěte na příslušném formuláři (ke stažení na webových stránkách školy, je možné ji vyplnit také přímo ve škole). Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky ředitelem jiné školy, je třeba k žádosti přiložit také kopii rozhodnutí o povolení odkladu. Pokud zákonný zástupce podá žádost bez potřebných příloh, bude vyzván, aby je doplnil, řízení o přijetí dítěte může být na potřebnou dobu přerušeno.  

Pro ověření totožnosti je třeba předložit také rodný list dítěte (u cizinců případně pas), při distančním podávání žádosti stačí přiložit neověřenou kopii. Škola také může požádat zákonného zástupce o předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas).  Pro ověření místa trvalého bydliště může škola požadovat také doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud ho bude třeba ověřit v rámci rozhodování o přijetí při velkém počtu uchazečů. 

Žádosti je možné podávat v období od 10. dubna (v době zápisu do 1. tříd 10. a 11. 4. 2024) do 30. dubna 2024. 

Zájem o přijetí do přípravné třídy projeví zákonný zástupce dítěte předběžnou registrací, která probíhá v rámci registrace k zápisu k povinné školní docházce. Registrace k zápisu není povinná, ale škola ji doporučuje. 

Podrobnější informace o registraci k zápisu, podávání žádosti a průběhu přijímacího řízení naleznete v sekci Zápis do 1. třídy (ZDE)

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy (ZDE)

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content